Participatie van jongeren met een migratieachtergrond

Kinderen en jongeren vormen de toekomst van een gemeente. Door als gemeente naar jongeren te luisteren en hen een stem te geven, werk je samen aan duurzame oplossingen. De essentie zit hem in het meenemen van meerdere perspectieven. Jongeren met een migratieachtergrond worden daar echter vaak niet in gehoord, terwijl hun blik juist heel interessante inzichten kan bieden. Hoe kun je jongeren met een migratieachtergrond betrekken bij het ontwikkelen van beleid?

Jeugdparticipatie

Steeds meer gemeenten zien de waarde van jeugdparticipatie. De jeugd heeft de toekomst. Door naar jongeren te luisteren en hen bij ontwikkeling van beleid te betrekken, werk je samen aan duurzame oplossingen.

Jeugdparticipatie heeft vele voordelen. Door jeugdparticipatie:

 • zorg dat beleid beter aansluit bij de leefwereld en behoeften van kinderen en jongeren.
 • stimuleer je je actief burgerschap.
 • help je kinderen in hun ontwikkeling.
 • geef je jongeren het gevoel dat ze gezien worden en dat hun mening ertoe doet. 

Daarnaast is een belangrijk voordeel dat jongeren een ander perspectief hebben dan volwassenen. Hun beleving en manier van denken worden gevormd door het opgroeien in de huidige tijd.  

Aandacht voor jongeren met migratieachtergrond 

Diversiteit aan perspectieven verrijkt het beleid. Daarom is jeugdparticipatie belangrijk. Maar ook binnen de doelgroep jongeren bestaat er veel diversiteit; dé jongere bestaat niet. Vaak worden steeds dezelfde jongeren betrokken bij inspraak op gemeentelijk niveau. Er moet aandacht zijn voor diversiteit op meerdere niveaus. 

Zo hebben jongeren met een migratieachtergrond een verrijkend perspectief, dat jongeren zonder migratieachtergrond niet hebben. Jongeren gaan vaak om met leeftijdsgenoten met dezelfde achtergrond. Om alle perspectieven te betrekken, is inbreng nodig vanuit verschillende achtergronden. Alleen zo kun je inclusief beleid ontwikkelen.

Jongeren betrekken 

Instellingen en personen die een sleutelrol spelen in het dagelijks leven van jongeren met een migratieachtergrond weten het beste hoe 'hun' jongeren voor inspraak gemotiveerd raken en blijven. Je kunt hierbij denken aan jongerenwerkers, scholen en universiteiten, jeugdzorg, sportverenigingen, buurtverenigingen, moskeeën en kerken. Zoek op diverse plekken in de gemeente naar jongeren, zowel online als offline.

De Number 5 Foundation ontwikkelde samen met verschillende jeugdraden en besturen een stappenplan voor inclusievere jeugdparticipatie:

 1. Maak samen met ongehoorde jongeren een gedegen probleemanalyse over de vraag waarom diversiteit nog niet lukt. 
 2. Bekijk welke perspectieven er missen. 
 3. Analyseer goede voorbeelden. 
 4. Ga actief op zoek naar tegengeluid en nieuwe perspectieven. Bijvoorbeeld bij andere jongerenraden, buurthuizen of via jongerenwerk. 
 5. Stel een plan op gericht op het vergroten van toegankelijkheid. 
 6. Enthousiasmeer de jongeren voor het thema 'democratie'. 
 7. Zorg voor actuele kennis over inclusieve participatie. Kennis die bestuurders en jongeren ondersteunt bij het diverser maken van jongerenparticipatie. 
 8. Gebruik social media, jongerennetwerken, scholen en opleidingen om de bekendheid van bestaande jongerenorganisaties te vergroten. 
 9. Deel goede ervaringen. 
 10. Geef jongeren die zich inzetten voor de samenleving publieke erkenning. 

Duurzame jongerenparticipatie

Om te zorgen voor een structurele dialoog met jongeren heeft het NJi voor gemeenten een handreiking en een stappenplan opgesteld: Handreiking duurzame jongerenparticipatie.

Lees meer over ervaringskennis en jeugdparticipatie.

Number 5 Foundation (2021). Bondgenoten in de democratie

Foto Letty Darwish

Letty Darwish

adviseur en redacteur