Veiligheidsmonitor

De Veiligheidsmonitor is een jaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap. Het geeft op landelijk en regionaal niveau een beeld van de ervaringen van inwoners van Nederland met de leefbaarheid van de woonbuurt, de beleving van buurtproblemen, onveiligheidsgevoelens en ervaringen met veelvoorkomende criminaliteit.

Instelling

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Ministerie van Veiligheid en Justitie

Methode

Soort onderzoek

steekproefonderzoek

Jaar dataverzameling

vanaf 2005 jaarlijks

Instrumenten

Voor het uitvoeren van de Veiligheidsmonitor is een gestandaardiseerde vragenlijst ontwikkeld waarmee zowel op landelijk niveau als lokaal niveau gegevens over de veiligheid in Nederland verzameld kunnen worden. Er komen verschillende thema's aan de orde. De voornaamste zijn leefbaarheid en beleving van de (woon)buurt, beleving overlast in de woonbuurt, onveiligheidsgevoelens, vermijdingsgedrag en respectloos gedrag van burgers, slachtofferschap, contacten met de politie en het functioneren van gemeenten en  politie. Sinds 2012 zijn ook vragen over cybercrimedelicten opgenomen.

Afname

Voor de afname van de vragenlijst zijn twee methodes gehanteerd, namelijk internet en papier.  Eerst werd de enquête via internet aangeboden Computer Assisted Web interviewing). Wanneer mensen daar na herhaalde oproep niet op ingingen kregen ze de mogelijkheid de schriftelijke vragenlijst in te vullen. Wanneer deze methodes geen resultaat opleverden, zijn de respondenten telefonisch of face-to-face benaderd. Bijna 50 procent van deze mensen vulden de internetvragenlijst in en iets meer dan de helft (52,1%) de schriftelijke vragenlijst.

Steekproefgrootte en respons

Populatie

De Veiligheidsmonitor wordt uitgevoerd onder personen van 15 jaar en ouder in Nederland die deel uitmaken van particuliere huishoudens. De institutionele bevolking, dat zijn personen in inrichtingen, instellingen of tehuizen, worden niet geënquêteerd.

Steekproefgrootte

De steekproef voor de Veiligheidsmonitor bestaat uit twee delen. De landelijke steekproef waarvoor de gegevens zijn verzameld door het Centraal Bureau voor de Statistiek en de lokale steekproef die in opdracht van politieregio's en gemeenten is uitgevoerd. Zowel de landelijke als de lokale steekproeven zijn door het CBS getrokken uit de Gemeentelijke Basisadministratie. Onderzoeksgegevens zijn verzameld van ruim 86 duizend personen (86.382).  Dit is het totaal van  de landelijke en de lokale steekproeven. Bijna 50 procent van deze mensen vulden de internetvragenlijst in en iets meer dan de helft (52,1%) de schriftelijke vragenlijst. Gemiddeld respondeerde 38,8 procent van alle benaderde personen.

Publicatiegegevens

  • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) (2015). 'Veiligheidsmonitor 2014'. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)