Ondersteuner jeugd en gezin in Groninger gemeenten

De Ondersteuner jeugd en gezin (OJG) is aanwezig in de huisartsenpraktijk en in dienst bij een wijkteam of gemeente. Deze professional pakt lichte ondersteuningsvragen op. De huisartsen beslissen welke kinderen zij doorverwijzen naar de OJG. De OJG gaat vervolgens in gesprek met het kind en zijn ouders.

 • De pilots begonnen in het najaar van 2017. Na de pilots hebben alle gemeenten besloten door te gaan met de OJG.
 • Er liepen 17 pilots OJG in de Groninger gemeenten waarbij ruim 100 huisartsen zijn betrokken.
 • De OJG is 2 tot 10 uur aanwezig bij de huisarts. De precieze ureninzet van de OJG-er verschilt per gemeente.
 • De OJG werkt ook een aantal uren in het wijkteam in de gemeente.
 • Het opleidingsniveau van de OJG is HBO+ of WO.

Mocht de ondersteuner bij de inventarisatie van de hulpvraag het idee hebben dat de problematiek samenhangt met andere vragen in het gezin, zoals schuldenproblematiek, dan kan de ondersteuner in overleg met de ouders contact leggen met de collega's in het wijkteam van de gemeente. Als gespecialiseerde jeugdhulp nodig is, adviseert de OJG de huisarts om het kind te verwijzen naar intensievere vormen van jeugdhulp.

Resultaten

 • Betrouwbare informatie over het absolute aantal verwijzingen per deelnemende huisarts ontbreekt. Wel worden de verwijscijfers bijgehouden door de OJG-ers en beschreven in de evaluatie. Bij 54 procent van de verwijzingen was de hulp van de OJG voldoende en was verwijzing niet nodig. Bij enkele pilots die al langer lopen, nemen deze percentages toe. Bij 20 procent van de verwijzingen verwijst de OJG naar een specialistische ggz. In 12 procent heeft de OJG doorverwezen naar het wijkteam van de gemeente, in 5 procent naar een lvb- of jeugdhulpaanbieder, in 4 procent naar de basis ggz en 2 procent naar vrij toegankelijke zorg.
 • In de pilots zijn binnen tien maanden 642 van de 971 cliënttrajecten afgerond.
 • De meeste trajecten (339) zijn afgerond in twee tot zeven gesprekken. 122 trajecten zijn afgerond na één gesprek en 107 in meer dan zeven gesprekken (ongeveer acht of negen gesprekken).
 • Interventie van de OJG is vooral gericht op triage/screening, psycho-educatie, consultatie huisarts, interventies bij psychosociale problematiek, opvoedkundige ondersteuning en kortdurende ggz-behandelingen. Bij medicatievragen, crisisinterventie of spoedhulp worden OJG-ers minder betrokken.
 • Huisartsen lijken meer een beroep te doen op de OJG in situaties waar het contact met de OJG intensiever is.
 • Betrokkenen bij de pilots zien dat de inzet van de OJG bijdraagt aan de versterking van de samenwerking tussen de huisarts en het wijkteams van gemeenten.
 • Er is onvoldoende informatie beschikbaar voor een precieze berekening van de kosten en baten. Globaal wordt geschat dat de inzet van de OJG op provinciaal niveau heeft geleid tot een besparing van ongeveer 240.000 euro. 

Meer informatie

Lees de Eindrapportage pilots Ondersteuner Jeugd en Gezin.