Wet- en regelgeving vluchtelingenkinderen

Het asielbeleid, ook wel vreemdelingenbeleid genoemd, is het beleid van de regering voor het omgaan met vreemdelingen. Het Nederlandse asielbeleid is gebaseerd op de volgende verdragen en wetten.

  Vluchtelingenverdrag

  Het Vluchtelingenverdrag is door de Verenigde Naties opgesteld in de jaren 50. Hierin staat dat mensen die vervolging vrezen vanwege ras, godsdienst, nationaliteit, seksuele voorkeur of politieke overtuiging, recht hebben op bescherming. Staten mogen geen mensen terugsturen naar landen waar zij vrezen voor vervolging.

  Vluchtelingenverdrag

  Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens

  Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) is door de Raad van Europa opgesteld in de jaren 50. Hierin zijn de rechten en vrijheden vastgelegd: eerbiediging van het privé- en gezinsleven,  vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst, vrijheid van meningsuiting, vrijwaring van slavernij, verbod op marteling en discriminatie.

  In Nederland heeft het verdrag een zogenaamde directe werking: de rechterlijke macht moet alle wetten toetsen aan het EVRM. Daardoor kan een asielzoeker bij dreigende uitzetting een beroep doen op artikel 3 dat foltering verbiedt. De asielzoeker kan aangeven dat hem of haar in het land van herkomst marteling wacht of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing door de autoriteiten of medeburgers. Een beroep op artikel 8 (recht op bescherming van het privé- en gezinsleven) is ook mogelijk wanneer de asielzoeker dreigt te worden uitgezet met achterlating van zijn gezin in Nederland.

  Europees verdrag voor de Rechten van de Mens

  Vreemdelingenwet

  De Vreemdelingenwet regelt de toelating en uitzetting van vreemdelingen, het toezicht op vreemdelingen die in Nederland verblijven en de grensbewaking. Een vreemdeling is volgens de wet iemand die niet de Nederlandse nationaliteit bezit. Zo staat in artikel 8 van de wet dat vreemdelingen in Nederland mogen verblijven als ze een verblijfsvergunning hebben voor bepaalde of onbepaalde tijd, of wanneer ze wachten op een beslissing over hun aanvraag.

  Op 20 juli 2015 is de Vreemdelingenwet voor het laatst gewijzigd. Toen is de manier veranderd waarop de rechter in het hoger beroep het asielverhaal van de vluchteling toetst. De rechter moet nu grondiger toetsen dan voorheen. Ook zijn de regels veranderd over het recht van de asielzoeker om in Nederland te blijven tijdens de asielprocedure. Het is moeilijker geworden om een asielzoeker uit te zetten die in afwachting is van een beslissing over een tweede aanvraag.

  Vreemdelingenwet

  Geen foto van de persoon aanwezig

  Maryama Ismail

  medewerker inhoud