Wat speelt er rond inclusiever onderwijs?

Welke actuele ontwikkelingen zijn er rondom inclusiever onderwijs?

Naar inclusiever onderwijs

Naar inclusiever onderwijs (NIO) is een beweging, ambitie en visie richting inclusief onderwijs. Het streven is een onderwijssysteem waar alle kinderen zoveel mogelijk samen naar dezelfde school gaan. Dus ook leerlingen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, ontwikkelingsachterstanden, gedrags- en emotionele problemen of specifieke leermoeilijkheden.

Waarom inclusiever onderwijs?

Het onderwijs is een weerspiegeling van de maatschappij, of zou dat moeten zijn. Het is een plek waar kinderen met verschillende kwaliteiten, achtergronden en behoeften elkaar tegenkomen en ontmoeten. In de praktijk vallen sommige doelgroepen echter nog te vaak buiten de boot. De beweging naar inclusiever onderwijs moet zorgen voor 'thuisnabij' en gezamenlijk onderwijs.

Inclusief en passend onderwijs

Sinds de komst van de Wet passend onderwijs in 2014 wordt in het onderwijs verplicht gewerkt aan passend onderwijs: alle leerlingen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Alle samenwerkende scholen in een regio bepalen samen wat er onder hun basisondersteuning passend onderwijs valt en zorgen samen voor een dekkend aanbod in de regio. Een kind gaat naar een gewone school als dat kan en naar het speciaal onderwijs als er intensieve begeleiding nodig is.

Het uitgangspunt van inclusief onderwijs is dat zoveel mogelijk leerlingen 'thuisnabij' naar dezelfde school gaan, en hier onderwijs, en waar nodig zorg, op maat krijgen. Het kabinet wil daar stapsgewijs naar toewerken richting 2035.

Als het gaat om leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte is het streven om te komen tot 'inclusievere onderwijsvoorzieningen waar kinderen met en zonder beperking of ziekte samen naar school gaan, met behoud van het speciaal onderwijs voor leerlingen die dit nodig hebben'.

Scholen voor speciaal onderwijs moeten zich uiteindelijk doorontwikkelen naar specialistische netwerken die hun expertise in reguliere scholen inzetten.

Contouren werkagenda Route naar inclusief onderwijs 2035

Het ministerie van OCW heeft met een brede vertegenwoordiging vanuit het veld gewerkt aan de contouren van de werkagenda Route naar inclusief onderwijs 2035. Deze routekaart draagt bij aan de realisatie van inclusiever onderwijs.

Perspectief jongeren    

Het ministerie van OCW sprak ook met jongeren over wat zij belangrijk vinden als het gaat over inclusief onderwijs. En hoe hun stem goed gehoord kan worden in de toekomst.

Wil je elke week een overzicht van ons nieuws voor en over het jeugdveld? Meld je aan voor onze gratis Nieuwsbrief Jeugd.

Eva de Jong

Eva de Jong

senior medewerker inhoud