Evaluatie kwaliteitstoetsing Families First

Families First wordt door twaalf zorgaanbieders aangeboden. De ambulante interventie wordt ingezet wanneer sprake is van een acute crisissituatie in een gezin waarbij een dreigende uithuisplaatsing geldt voor één of meerdere kinderen uit het gezin. Uit een evaluatie blijkt dat Families First in de periode 2014-2020 in 94 procent van de gevallen is ingezet met dit doel. In 80 procent van deze gezinnen is daarmee een dreigende uithuisplaatsing voorkomen.

Kwaliteitsaspecten

Families First kent tien kwaliteitsaspecten waaronder:

  • de snelheid waarmee de interventie kan starten
  • de doelgerichtheid van de interventie
  • de intensiteit en de beschikbaarheid van de hulpverleners.

Behandelingsgetrouwheid

De focus van het onderzoek lag op de relatie tussen de behandelingsgetrouwheid en het voorkomen van uithuisplaatsing. Ook is onderzocht in hoeverre de beoogde doelgroep is bereikt. Dit laatste bleek in 94 procent van de ingezette hulp zo te zijn. Bij de gezinnen die Families First ontvingen lag de behandelingsgetrouwheid op 88 procent.

Het onderzoek laat in navolging van eerdere studies nog eens zien dat de inzet van deze intensieve vorm van gezinsondersteuning ter voorkoming van uithuisplaatsing goed werkt. In 80 procent van de gezinnen waar Families First is geboden, is een uithuisplaatsing voorkomen.

Met name de aspecten 'doelevaluatie en tussentijdse evaluatie' droegen bij aan dit resultaat. Het aspect 'beschikbaarheid' behaalde de laagste score. Families First vraagt hulpverleners om een derde deel van de face-to-face contacten, buiten reguliere kantoortijden uit te voeren. Dit lijkt voor veel van hen niet haalbaar.

Ondersteuning praktijkwerkers

Het onderzoek laat ook zien dat het veel nut heeft de praktijkwerkers te ondersteunen bij het zoveel mogelijk uitvoeren van de hulp zoals bedoeld. Anders gezegd: niet beknibbelen op de intensiteit van de hulp, maar er vol op inzetten.

Bekijk de evaluatie en infographic van de kwaliteitstoetsing Families First

Foto Suzanne Bakker

Suzanne Bakker

medewerker inhoud