Literatuur over radicalisering

AIVD (2017). Jaarbeeld 2016. Den Haag: ministerie van Binnenlandse Zaken.

AIVD-rapport (2013). Links activisme en extremisme, divers en diffuus, wisselvallig en wispelturig. Den Haag: ministerie van Binnenlandse Zaken.

Azough, N. (2017). Weerbare jongeren, weerbare professionals. Den Haag: ministerie van VenJ & ministerie van VWS.

Bakker, E., & Grol, P. (2016). Nederlandse jihadisten. Van Naïeve idealisten tot geharde terroristen. Amsterdam: Hollands Diep.

Berg, G. van den e.a. (2016). QuickScan Radicalisering. Verkenning van de lokale praktijk. Utrecht: NJi/Movisie. Extra download: Factsheet Quickscan radicalisering - opvallende uitkomsten

Broekhuizen, J., Hermens, F., Kapel, M. van, & Wonderen, R. van (2016). Naar een signaleringsinstrument voor de voedingsbodem van radicalisering in wijken. Een verkenning van de mogelijkheden. Utrecht: KIS.

Crone, E. (2008). Het puberende brein. Over de ontwikkeling van de hersenen in de unieke periode van de adolescentie. Amsterdam, Uitgeverij Bert Bakker.

Eerten, J.-J., Doosje, B., Konijn, E., Graaf, B. de, & Goede, M. de (2017). Developing a social media response to radicalization. The role of counter-narratives in prevention of radicalization and de-radicalization. Den Haag: WODC

El Malki, Nabil (2018). Jongeren en polarisatie. De belevingen en ervaringen van jongeren in Nederland. Den Haag: Nationale Jeugdraad (NJR).

ESS (2016). Infographic en brochure over triggerfactoren voor radicalisering.

Expertise-unit Sociale Stabiliteit

Feddes, A.R., Nickolson, L., & Doosje, B. (2015). Triggerfactoren in het radicaliseringsproces. Den Haag/Amsterdam: Expertise-unit Sociale Stabiliteit/Universiteit van Amsterdam.

Gielen, Amy-Jane (2014). Aanpak jihadisme: ferme taal alleen is niet effectief. Sociale Vraagstukken, 5 september 2014.

Hermens, F. e.a. (2016). Preventie van radicalisering. Praktijkvoorbeelden van aanpakken gericht op kwetsbare jongeren die vatbaar zijn voor radicalisering. Utrecht: Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS).

Kennisplatform Integratie en Samenleving

Lub, V. (2009). Stimulering van maatschappelijke binding van jongeren. Een verkenning naar sociale interventies op het terrein van radicalisering en culturele spanningen. Utrecht: Movisie.

Lub, V., Groot, N. de, & Schaafsma, J. (2011). Polarisatie en radicalisering. De onderbouwing van sociale interventies getoetst. Movisie en Universiteit van Tilburg.

Moghaddam, Fathali (Feb–Mar 2005). The Staircase to Terrorism. American Psychologist. 60 (2): 161–169. 

Nederlands Jeugdinstituut, Pedagogische basis

Pels, T. (2014). Voorkomen van radicalisering: ook een pedagogische opdracht! Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

Platform Jep. Handreiking Licht verstandelijke beperking (LVB) en radicalisering.

San, M. van, Sieckelinck, S. & Winter, M. de (2010). Idealen op drift. Een pedagogische kijk op radicaliserende jongeren. Den Haag: Boom Lemma uitgevers.

Sieckelinck, S. (2017). Reradicaliseren. Ronselen voor een betere wereld. Amsterdam: Lannoo Campus.

Sieckelinck, S. & Winter, M. de (2015). Formers & Families. Transitional journeys in and out of extremisms in the United Kingdom, Denmark and The Netherlands. Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Sociaal Werk Nederland 

Stichting School en Veiligheid: radicalisering: signaleren en handelen binnen het onderwijs

TERRA Toolkit. In Europees verband ontwikkeld preventie- en voorlichtingsproject over radicalisering, met handleidingen voor leerkrachten, jongerenwerkers, politiemensen en religieuze leiders, adviezen voor lokale en landelijke overheden en richtlijnen voor journalisten. In de handleiding van dit preventie- en voorlichtingsproject staat een uitgebreide beschrijving van het model van Moghaddam.

Weenink, A.W. (2014). Behavioral problems and disorders among radicals in police files, in: Perspectives on Terrorism, 9, 2, p.17-33.

Wienke, D. &  Ramadan, O. (2011). Polarisatie en radicalisering bij jongeren. Vragen en antwoorden ten behoeve van professionals, werkzaam in eerstelijnsorganisaties en in het onderwijs. Utrecht: NJi:

Wonderen, R. van, & Kapel, M. van (2017). Weerbaar opvoeden tegen radicalisering. Beschrijving, onderbouwing en praktijkevaluatie van een preventieve aanpak van radicalisering onder islamitische jongeren. Utrecht: KIS/Stichting Attanmia

Zonneveld, N. en Kaddouri, Habib el (2017), Handboek Hulplijn Radicalisering. Een luisterend oor. Utrecht: Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders Utrecht.

Hannes van de Ven

Hannes van de Ven

onderzoeker / adviseur