Impact in de wijk

Daadwerkelijk verschil maken voor kinderen en jongeren, zodat ze gezond en veilig opgroeien en hun talenten ontwikkelen. Dat is niet alleen een ambitie van ouders, maar ook van beleidsmakers en praktijkwerkers. Een positieve en preventieve aanpak dichtbij het kind of de jongere en het gezin, samen met partners in die nabijheid helpt hierbij. Daarvan zijn we overtuigd. We weten ook dat er geen snelle oplossingen zijn; dat het tijd kost om elkaar te vinden en kennis over wat werkt in samenhang te benutten.

Wat doen we?

Vier gangmakende gemeenten − Nissewaard, Nijmegen, Rotterdam en Culemborg − zijn samen met het Nederlands Jeugdinstituut drie jaar lang (van juni 2020 tot en met juni 2023) op zoek naar een concreet handelingsperspectief voor het realiseren van een sterke pedagogische basis en een effectieve preventieve aanpak op wijkniveau.

We willen meer grip krijgen op de algemeen werkzame elementen van een goed werkend jeugdstelsel op lokaal niveau en onze ontdekkingen in bredere kring delen.

Hoe doen we dat?

  • Lokaal: Focus op twee wijken, buurten of dorpen per gangmaker, inzoomen op de lokale context
  • Intergemeentelijk: Leren door uitwisseling tussen de gangmakers, thematische bijeenkomsten, maandelijkse meetups.
  • Landelijk: Verbreding naar geïnteresseerden en opdoen van inspiratie uit deze buitenkring, via enkele gerichte bijeenkomsten, optredens op congressen en inzet van communicatiemiddelen.

Wat levert het ontwikkeltraject op?

  • Een onderbouwde en samenhangende aanpak in de wijk met focus op wat er speelt
  • Een handelingsrepertoire om op wijkniveau een goed werkend jeugdstelsel te bouwen
  • Inzichten in werkzame elementen op inhoud en proces rond impact in de wijk
  • Een gezamenlijk verhaal over 'wat werkt (niet)' met en voor belanghebbenden (ouders en kinderen/jongeren, partners, bestuur/gemeenteraad) op de drie leerniveaus 

Welke kennis en ervaring is al voorhanden?

We maken gebruik van praktijk- en beleidskennis, ervaringskennis en wetenschappelijke- en veranderkundige kennis. De gangmakers voeden elkaar met deze kennis. Gemeente Rotterdam neemt als mede-initiatiefnemer en partner deel aan Impact in de Wijk. Rotterdam werkt onder de titel Rotterdam Groeit aan goed onderbouwd en samenhangend beleid op basis van wetenschappelijke inzichten en een sterke datastructuur. Deze aanpak is vertaald naar de wijk via wijkprogrammering. Deze kennis en inspiratie benutten we, naast de kennis van de andere gangmakers, binnen Impact in de Wijk.

Lees meer over Wijkprogrammering Rotterdam

Wat is de rol van het NJi?

Waar gemeenten voornamelijk beleid-, praktijk- en ervaringskennis inbrengen, brengt het NJi voornamelijk wetenschappelijke en veranderkundige kennis in. Ook bevorderen we het leren door de uitkomsten te delen op intergemeentelijk en landelijk niveau.

Om al samen lerend te doen wat werkt, begeleiden wij processen, destilleren wij werkzame elementen of leveren wij gerichte kennis door een specialist in te zetten of een (denk)model aan te leveren. En soms kunnen wij helpen een patroon te doorbreken of pijnpunten te benoemen.

Benieuwd naar de opbrengsten van Impact in de wijk? Neem dan contact op met Marloes Driedonks (m.driedonks@nji.nl).

Foto Marloes Driedonks