Methoden en instrumenten voor versterken jeugd en ouders

De gemeente kan een belangrijke bijdrage leveren aan het versterken en stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid en zelfregie. Kinderen en ouders krijgen zo meer grip op hun eigen leven én maken minder gebruik van intensieve hulp. Hoe ondersteun je als professional en hoe pas je je beleid hierop aan?

Methoden

In de databank Effectieve jeugdinterventies staan interventies beschreven die erkend zijn door een onafhankelijke commissie. Naast deze interventies gebruiken hulpverleners in de praktijk ook diverse andere methoden. We geven hier een aantal voorbeelden.

Preventie

Moeders Informeren Moeders

Moeders Informeren Moeders is een programma voor opvoedingsondersteuning voor moeders met een eerste kind die onzeker zijn over de opvoeding of weinig ondersteuning ervaren vanuit hun sociale netwerk. Het doel is het zelfvertrouwen van moeders te vergroten en de steun uit hun sociale netwerk te versterken. Zo zijn ze beter in staat en voelen ze zich gesteund in de zorg voor hun baby. Ook zijn zij minder afhankelijk van deskundigen.

Lees meer over Moeders Informeren Moeders

Shabab van nu!

Shabab van nu! Is een training voor ouders van Marokkaanse afkomst. Zij krijgen opvoedingsondersteuning die erop gericht is hun eigen kracht en hun sociale netwerk te vergroten.

Lichte hulp

Eigen Kracht-conferentie

De Eigen Kracht-conferentie is een instrument om het sociale netwerk van gezinnen te activeren.

Mentorprojecten

In diverse mentorprojecten worden jongeren gekoppeld aan een vrijwilliger die hen op een laagdrempelige manier ondersteunt. De vrijwilliger gaat uit van de kracht en de kansen van de jongeren en niet van de problematiek. Het gaat om uiteenlopende activiteiten, zoals het op weg helpen met school, studie, werk of om sociaal-emotionele steun.

Zwaardere hulp

Jouw Ingebracht Mentor (JIM)

JIM is bedoeld om uithuisplaatsing of schorsing van jongeren te voorkomen. De jongere kiest iemand uit zijn omgeving die hij vertrouwt. Deze JIM krijgt een sleutelrol bij de behandeling en werkt gelijkwaardig samen met het gezin en professionals. Deze mentor is een steunfiguur voor de jongere en een adviseur voor de ouders. Lees meer op www.jimwerkt.nl.

Wraparound Care-model

Wraparound Care is een model voor het organiseren van integrale zorg aan gezinnen met een opeenstapeling van problemen. Hierbij wordt het oplossend vermogen van gezinnen benut, hun sociale netwerk betrokken en hun empowerment nagestreefd.

Meer informatie

Instrumenten

Richtlijn

De richtlijn Samen met ouders en jeugdige beslissen over hulp geeft jeugdprofessionals handvatten om samen met ouders, kinderen en jongeren de hulpvraag te verhelderen, goed samen te werken en beslissingen te nemen. De eigen regie van de gezinnen staat voorop.

Lees meer over de richtlijn

Samen1plan

Samen1plan is een online hulpverleningsplan dat wordt ingezet bij zorgtrajecten waar meerdere hulpverleners bij betrokken zijn. Het doel is om de cliënt actief te betrekken bij het traject. Ook moet het de samenwerking tussen de verschillende hulpverleners en de cliënt makkelijker en effectiever laten verlopen.

Lees meer over Samen1Plan

Zelfredzaamheid-Matrix Jongeren (ZRM-J)

De Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM) brengt de mate van zelfredzaamheid op dertien domeinen in kaart bij jongeren van 12 tot 17 jaar.

Op elk domein is de mate van zelfredzaamheid te scoren op vijf niveaus; van 'volledig zelfredzaam' tot 'acute problematiek'. Hulpverleners kunnen deze informatie gebruiken om de best passende begeleiding aan te bieden en de ontwikkeling van de jongere of het gezin te volgen.

Lees meer over de ZRM-J

Foto Maartje van Dijken

Maartje van Dijken

senior medewerker inhoud