Meerjarenplan 2024 - 2027

Opgroeien doe je samen

Onze samenleving kent haar uitdagingen. We zien ongelijkheid en uitsluiting, zorgen over de leefbaarheid van de aarde, een groeiende prestatiedruk onder invloed van individualisering, kansen maar ook bedreigingen van toenemende digitalisering, een overheid die worstelt met de grote vraagstukken.

Kinderen en jongeren hebben behoefte aan hoop op een goede toekomst. Maar die toekomst is onzeker en onduidelijk. De ingrijpende veranderingen en ongelijkheden in de samenleving vragen om extra aandacht voor de volgende generaties. Daarom leggen wij de nadruk op de kwaliteit van opgroeien en opvoeden in de samenleving. Met het Kinderrechtenverdrag als fundament. Wat hebben kinderen en jongeren nodig om zich te ontwikkelen, om mee te kunnen doen? En wat hebben zij daar dan voor nodig van de volwassenen in hun omgeving? Want opgroeien doe je samen.

Onze kennisfunctie

We gaan onze kennisfunctie op drie manieren doorontwikkelen:

1. We bevorderen kennisgebruik door onze doelgroepen

We onderzoeken wat onze doelgroepen wel en niet helpt bij het gebruiken van onze kennis. Dit gaan we doen voor elke doelgroep, sámen met de doelgroep. Want beleidsmakers, professionals, ouders en jongeren hebben elk andere vragen en ze gebruiken kennis anders. Onze houvast hierbij is ons motto 'samen lerend doen wat werkt'.

2. We verduidelijken en versterken onze kennisbronnen

Het NJi verbindt drie kennisbronnen: praktijkkennis, ervaringskennis en wetenschappelijke kennis. We willen de waarde, de overlap en het onderscheid van deze drie bronnen verduidelijken en versterken deze. We leggen bloot waarover weinig of geen kennis is. En in hoeverre de beschikbare kennis de diversiteit van de samenleving weerspiegelt.

3. We verrijken het maatschappelijk debat

Als publieke instelling dragen we bij aan het maatschappelijke debat en delen onze kennis daar. We helpen onze doelgroepen om belangrijke vragen te stellen en te overdenken. We benoemen en verklaren onze standpunten op basis van kennis. We verhelderen de verschillende perspectieven en posities. Met als uitgangspunt een goede sociale en pedagogische context voor kinderen en jongeren.

Opgaven voor een hoopvol toekomstperspectief

De komende jaren zien wij vier maatschappelijke opgaven waar wij als 'het nationale kenniscentrum voor opgroeien' niet omheen kunnen:

1. Een sterke pedagogische basis

Wij dragen met kennis bij aan een stevige pedagogische basis. De opgave ligt in de pedagogische kwaliteit van de samenleving als geheel, samenhangende preventie en de kwaliteit van voorzieningen. En ook in de jeugdzorg, die hier vanzelfsprekend onderdeel van is. We streven naar een inclusieve visie op zorg en onderwijs.

2. Wat helpt en hindert bij opvoeden en ouderschap

Met onze kennis maken wij inzichtelijk wat volwassenen hindert en helpt bij het ouderschap en opvoeden. Wij dragen er met kennis aan bij dat de samenleving effectieve steun geeft aan opvoeders: ouders, informele opvoeders en professionals. Onze inzet is dat zij een goed pedagogisch klimaat kunnen waarmaken, ook als ze gehinderd worden door tegenvallers, psychiatrische problemen of sociale achterstelling.

3. Kinderen en jongeren doen, praten en ontwerpen

Alle mensen willen onderdeel zijn van een gemeenschap en daar op hun eigen manier een betekenisvolle bijdrage aan leveren. Dat geldt net zo goed voor kinderen en jongeren. De opgave is om hen de positie te geven 'ertoe te doen' en hen te laten oefenen met het nemen van verantwoordelijkheid, ook al op jonge leeftijd. Kinderen en jongeren worden serieus genomen: zij denken, praten en ontwerpen mee.

4. Perspectief voor de jeugd

Onze samenleving verandert en kent fundamentele ongelijkheden. De klimaatcrisis, groeiende armoede, digitalisering en structureel racisme hebben impact op de jeugd. De opgave is om toch perspectief te bieden. Hoe we nu met deze ontwikkelingen omgaan, bepaalt het perspectief van de jeugd. Hoe zorgen we voor een hoopvolle toekomst? Dit vraagt ook oog voor de diversiteit van onze samenleving, waarin zingeving en identiteit heel gevarieerd zijn.