School2Care: Uithuisplaatsing voorkomen of verkorten

School2Care biedt jongeren met meervoudige problematiek een alternatief waarbij ze thuis blijven wonen, in plaats van in een residentiële of justitiële voorziening. Er is intensieve ondersteuning op alle leefgebieden. Zo participeert de jongere op een positieve manier aan de maatschappij; hij of zij volgt een opleiding, doet een stage of werkt. Doel van School2Care is het voorkomen van een uithuisplaatsing, of de duur van uithuisplaatsing te verkorten.

Doel

Doel van School2Care is het voorkomen van een uithuisplaatsing, of de duur van uithuisplaatsing te verkorten.

Doelgroep

School2Care richt zich op jongeren van 12 t/m 17 jaar die door meervoudige problematiek de aansluiting met het (voortgezet) onderwijs verliezen. Er is sprake van ernstige problemen zoals grensoverschrijdend en risicovol gedrag, niet accepteren van gezag of gebrek aan sociale vaardigheden. Soms gaat het om sociaal kwetsbare jongeren. Daarnaast zijn er problemen in de thuissituatie, bijvoorbeeld overbelasting en gebrekkige opvoedvaardigheden bij de ouders, en in de omgeving, zoals een gebrekkig sociaal netwerk, overlast-gevend gedrag, geen baantje of een maatschappelijk geaccepteerde sport/hobby.

Aanpak

Aanleiding

Voor sommige jongeren leidt meervoudige problematiek tot een impasse in zorg en onderwijs. Ernstige gedragsproblemen zorgen voor schooluitval. Hulpverlening mist effect doordat de jongere geen vaste dagbesteding heeft. Vooral in de vrije tijd is er sprake van problematiek (overlast, criminaliteit of juist teruggetrokken gedrag).

School2Care biedt deze jongeren een alternatief waarbij ze thuis blijven wonen, in plaats van in een residentiële of justitiële voorziening. Er is intensieve ondersteuning op alle leefgebieden. Zo participeert de jongere op een positieve manier aan de maatschappij; hij of zij volgt een opleiding, doet een stage of werkt.

Opzet

Een leerling wordt door de school, gezinsvoogd, leerplichtambtenaar of jeugdreclasseerder aangemeld bij het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Amsterdam. Zij stellen de kaders, en maken duidelijk dat School2Care de laatste kans op thuiswonen is. Vervolgens gaat de coach aan de slag met de jongere en het gezin. Na het intakegesprek starten jongeren direct met het totale programma van School2Care.

Inhoud

Programma

Het dagprogramma (8.00 - 20.00) bestaat 's ochtends uit AVO-vakken (Nederlands, wiskunde, gedagslessen/burgerschap, Engels) en sociale vaardigheden. Na de lunch is er sport of keuzewerktijd (studie-uur). Iedere middag zijn er workshops voetbal, zelfverdediging, fitness, creatieve vakken, paardrijden, muziekband, toneel etc. Samen met de leerlingen worden er drie maaltijden bereid. Het avondprogramma heeft een huiskamerkarakter met sport/spel en film kijken, afhankelijk van de behoefte van de groep.

Kernteams

Leerlingen starten bij aanvang in kernteam (klas) 1. Het onderwijsperspectief en de sterke kanten en ondersteuningsbehoeftes worden direct vastgesteld. Een leerling werkt aan een aantal duidelijke competenties. Als deze behaald zijn, gaat de jongere naar de vo-klas (kernteam 2) of mbo-/entreeklas (kernteam 3). Hierna gaat de leerling terug naar de school van herkomst of er wordt een nieuwe bestemming gezocht. Ook tijdens de fase na School2Care biedt de coach begeleiding.

Verschillende fasen en een follow-up

De aanpak bestaat uit twee fasen:

  • De intensieve fase (gemiddeld 6 tot 9 maanden)
    De eerste zes weken (fase 1A) van de intensieve fase zijn tegelijkertijd de onderzoeksfase. In de intensieve fase werken we doelmatig en evalueren we de voortgang. Zodra een jongere zijn doelen behaald en er is plek op een passende school, stapt hij over naar de ambulante fase.
  • De ambulante fase (gemiddeld 6 maanden)
    In de ambulante fase worden de jongere, ouders en school begeleid bij de overstap naar een nieuwe school, of de school van herkomst.

Voor alle fasen geldt: zo kort als kan, zo lang als moet. Na de ambulante fase volgt een follow-up-periode (gemiddeld twee jaar). Hierin houdt de coach contact. De coach is ook aanwezig bij succesmomenten, en kan tijdelijk intensiever ondersteunen.

Randvoorwaarden

Deskundigheid

Een team van coaches, zowel docenten als hulpverleners, geeft de aanpak vorm. Zij houden zich bezig met 'algemene' taken voor álle jongeren (lesgeven, workshops, avondprogramma vormgeven) en hebben daarnaast individueel contact met hun eigen leerlingen, ouders en omgeving.

De teams krijgen ondersteuning van pedagogische medewerkers voor de groepsbegeleiding, een gedragswetenschapper, intern begeleider, supervisor en een schooldirecteur. Ook verbindt een gz-psycholoog zich één dag per week aan het team.

Meer informatie

Naar aanleiding van het vijfjarig bestaan is een boekje verschenen met als thema de relatie tussen leerlingen en coaches, wat de kern is van het werk van School2Care. Lees de verhalen in de digitale versie van 'Wrap around onderwijs - vijf jaar School2care'.

Contactgegevens

Janet Schut, locatiedirecteur
Telefoon: 06 462 821 18
E-mail: j.schut@altra.nl