SBO De Watertuin: Voorkomen verwijzing naar zware jeugdhulp

SBO De Watertuin is een onderwijs-jeugdhulparrangement en brengt alle ondersteuningsvormen, preventieve activiteiten en jeugdhulp samen, zowel organisatorisch als financieel. Door onderwijsstagnatie vroegtijdig te signaleren, wordt noodzakelijke hulp - van lichte ondersteuning tot behandeling - snel ingezet. Dit voorkomt verwijzingen naar zware jeugdhulp en onderwijsvormen. Hulpverleners helpen op school en waar nodig ook in de thuissituatie.

Doel

Het onderwijs-jeugdhulparrangement brengt alle ondersteuningsvormen, preventieve activiteiten en jeugdhulp samen. Zowel organisatorisch als financieel. Dit voorkomt aanbodsdubbelingen en bevordert de samenhang. De financiering voor onderwijs en jeugdhulp is gebundeld, waardoor het in cofinanciering wordt bekostigd.

Het arrangement is tevens proeftuin voor het horizontaal verantwoorden. Meting vindt plaats aan de hand van bereikte effecten:

 • tevredenheid ouders, leerlingen en leerkrachten;
 • terugdringing uitstroom van so en vso;
 • toename uitstroom van s(b)o naar regulier basisonderwijs;
 • terugdringen van jeugdhulp middels beschikking;
 • terugdringen schooluitval;
 • toename participatie jeugdigen aan onderwijs;
 • toename van de veiligheid op school en niet op basis van PxQ.

Jeugdhulpaanbieder Vitree treedt op als hoofdaannemer voor alle begeleiding, behandeling en kortdurend verblijf. Wanneer Vitree iets niet aanbiedt of ouders een afwijkende wens hebben, kan een andere jeugdhulpaanbieder dit in onderaanneming overnemen.

De jeugdhulp is in de meeste gevallen direct inzetbaar zonder tussenkomst van een erkende verwijzer.

Doelgroep

Kinderen die naar De Watertuin gaan (basisschoolleeftijd), alsook gezinsondersteuning thuis. De Watertuin heeft plek voor kinderen uit het speciaal basisonderwijs (sbo) of het speciaal onderwijs (so).

Aanpak

Aanleiding

Voor sommige leerlingen op De Watertuin bleek speciale basisonderwijsondersteuning onvoldoende. Vaak kregen ze na schooltijd extra behandeling of begeleiding. Dit had verschillende oorzaken:

 • problematische thuissituaties
 • psychiatrische stoornissen
 • gedragsproblematiek
 • onvoldoende schoolse vaardigheden

Zonder extra ondersteuning konden niet alle kinderen de gebruikelijke onderwijsactiviteiten volgen. Betere samenwerking met jeugdhulpaanbieders en het bestaande hulpaanbod combineren bleek daarom noodzakelijk. Anders bestond het risico dat:

 • de verwijzingen naar het speciaal onderwijs toenamen;
 • schooluitval toenam;
 • deelname aan het onderwijs afnam;
 • het schoolklimaat onveiliger werd;
 • er dubbelingen in het ondersteuningsaanbod ontstonden.

Samenwerking onderwijs en jeugdhulp

De gemeente Almere, Passend onderwijs Almere (het samenwerkingsverband Almere), De Watertuin en Vitree zetten een nauwe samenwerking op tussen onderwijs en jeugdhulp. Door onderwijsstagnatie vroegtijdig te signaleren, wordt noodzakelijke hulp - van lichte ondersteuning tot behandeling - snel ingezet. Dit voorkomt verwijzingen naar zware jeugdhulp en onderwijsvormen. Hulpverleners helpen op school en waar nodig ook in de thuissituatie.

Opzet

In het schooljaar 2015-2016 startte het onderwijs-jeugdhulparrangement op De Watertuin. De school biedt alle hulp aan, zowel in de thuissituatie als op school. Hiervoor zijn vijf hulpverleners beschikbaar. Ook worden preventie-activiteiten zoals groepstrainingen vanuit het onderwijs-jeugdhulparrangement aangeboden.

Contactgegevens

Karin Aarden
SBO De Watertuin
Telefoon: 036 - 533 35 48

Riny Slagt
Vitree
Telefoon: 036 - 548 10 10