OZA de Kolibrie: Aanleren van eenvoudige schoolse vaardigheden

De Kolibrie biedt, in nauwe samenwerking met zorginstelling 's Heeren Loo, een onderwijs-zorgarrangement voor maximaal 24 leerlingen van 8 t/m 12,5 jaar. Doel is het ontwikkelen van vaardigheden zodat het kind speciaal onderwijs kan volgen. Centraal staat het aanleren van eenvoudige schoolse vaardigheden, zodat leerlingen zich staande houden binnen het 'reguliere' speciaal onderwijs en zich didactisch ontwikkelen. Streven is om leerlingen binnen twee jaar schoolrijp te maken, waarna ze doorstromen naar het 'reguliere' speciaal onderwijs.

Doel

Centraal staat het aanleren van basale schoolse vaardigheden, zodat leerlingen zich zijn staande houden binnen het 'reguliere' speciaal onderwijs en zich didactisch ontwikkelen. Streven is de leerlingen binnen twee jaar schoolrijp te maken, waarna ze doorstromen naar het 'reguliere' speciaal onderwijs. Veel leerlingen gaan naar vso mlk/zmok de Lasenberg.

De Kolibrie bestaat uit vier groepen met verschillende doelstellingen:

  • Kolibrie 1 werkt toe naar plaatsing in een volgende Kolibrieklas. In deze groep zitten jonge kinderen of kinderen met een laag niveau, die een gestructureerde omgeving en een eenvoudige, voorspelbare aanpak nodig hebben. Doelen in deze groep zijn het aanleren van eenvoudige schoolse vaardigheden, het in kaart brengen van het didactisch niveau en de ontwikkeling op gang brengen.
  • Kolibrie 2, 3 en 4 werken toe naar plaatsing in het 'reguliere' speciaal onderwijs. Ze bereiden voor op de instroom met een meer 'schoolse' aanpak. Ieder kind krijgt individueel advies (toegespitst op individuele mogelijkheden en begeleidingsbehoeftes). In Kolibrie 4 ligt het didactisch niveau hoger. Regelmatig is er ook doorstroom tussen Kolibrie 2/3 en Kolibrie 4.

Doelgroep

De Kolibrie werkt nauw samen met zorginstelling 's Heeren Loo. Gezamenlijk bieden zij een onderwijs-zorgarrangement voor maximaal 24 leerlingen van 8 t/m 12,5 jaar. Doel is het ontwikkelen van vaardigheden zodat het kind speciaal onderwijs kan volgen.

De Kolibrie richt zich op kinderen met ernstige schoolbelemmeringen. Kenmerken van de doelgroep:

  • Leeftijd van 8 t/m 12,5 jaar;
  • Cognitief functionerend op moeilijk lerend niveau (TIQ 55-85);
  • Instroom/plaatsing in regulier speciaal onderwijs is aantoonbaar niet haalbaar;
  • Geen justitieel verleden;
  • Veelal sprake van gedragsproblemen voortkomend uit psychiatrische problematiek.

De kinderen worden aangemeld door ouders, plaatsende instanties of het samenwerkingsverband. Voor toelating is een TLV klasse 3 en een zorgindicatie nodig. Deze geeft de gemeente af. Op basis van uitgebreide dossiervorming, informatie van de laatst bezochte school, een intakegesprek en waar nodig observatie, komt een aanvraag in behandeling.

Aanpak

Aanleiding

Soms is de problematiek van kinderen zo complex dat ook het regulier speciaal onderwijs hen niet de noodzakelijke zorg biedt. Ze blijven thuis of in de hulpverlening, in afwachting van een geschikte plek op school. De Kolibrie biedt hier een oplossing. Voor dit onderwijs-zorgarrangement werken de school en 's Heeren Loo Soest intensief samen. 's Heeren Loo Soest behandelt en ondersteunt jongeren van 6 t/m 24 jaar met een lichte verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Het aanbod is zeer breed: diagnostiek en advies, gezinsondersteuning aan huis, (naschoolse) dagbehandeling en gespecialiseerde behandelplaatsen in een open of gesloten omgeving. Met een geldige beschikking kan er van dit aanbod gebruik worden gemaakt.

Opzet

In een groep zitten maximaal zes leerlingen, intensief begeleid door een leerkracht en een gedragsbegeleider. Iedere leerling gaat minstens eenmaal per dag naar de gedragsbegeleiding. De tijdsinvulling is afhankelijk van individuele leerdoelen, maar ook van de fase waarin een leerling zit. Een Time Out bij de gedragsbegeleider is mogelijk, zodat de leerkracht door kan gaan met onderwijs. De gedragsbegeleider werkt individueel, maar ook met groepjes. Hij gebruikt uiteenlopende methoden, veelal gericht op sociale en schoolse vaardigheden. Daarnaast is het reguleren van spanning belangrijk.

Het Gedragsbegeleidingskantoor zit naast de klaslokalen, zodat de begeleiding letterlijk en figuurlijk geïntegreerd is in de behandeling. De aanpak is sterk positief en werkt met beloningen. De gedragsbegeleider is aanwezig tijdens buitenspelen, pauzes en gym. Hier worden aangeleerde vaardigheden naar de praktijk getransfereerd. Alleen zo maken leerlingen zich nieuw gedrag eigen. Elke groep heeft een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP), waarin zowel doelen op didactisch als sociaal-emotioneel gebied staan. Daarnaast bevat het plan het uitstroomperspectief. Iedere leerling werkt aan eigen, individuele doelen. Ondersteuning door de leerkracht en gedragsbegeleider is zowel groepsgewijs als individueel. Indien nodig biedt een remedial teacher en/of logopediste extra ondersteuning.

Betrokken partijen

De Meerking en 's Heeren Loo zorggroep zijn de samenwerkende partijen binnen dit onderwijszorgarrangement.

Evaluatie

De ontwikkeling van de leerlingen wordt gevolgd en vastgelegd. Er wordt drie keer per jaar een CITO afgenomen, alsook de ZO!. Aan de hand van deze gegevens wordt het ontwikkelingsperspectiefplan bijgesteld.

Contactgegevens

Cindy van der Putten
Gedragswetenschapper Kolibrie
Telefoon: 06 504 876 13

Petra Eckhard
Zorgconsulent ’s Heeren Loo
Telefoon: 06 123 93 896