De Impulsklas: Relatiedriehoek ouders-school-leerling

De Impulsklas versterkt de relatiedriehoek ouders-school-leerling voor een optimale samenwerking: wederzijds begrip en afstemming tussen de verschillende partijen in het belang van het kind. Op basisscholen zijn namelijk steeds meer kinderen met extra ondersteuningsbehoeften door de komst van passend onderwijs. Het ontbreekt leerkrachten aan tijd en soms aan vaardigheden om deze leerlingen de ondersteuning te geven die ze nodig hebben. Gedragsproblemen bij leerlingen nemen hierdoor toe, en de relatie tussen school, ouders en leerling verslechtert. Door het meedraaien in de Impulsklas krijgen ouders een helder beeld van de situatie op school. Zij ervaren zelf waar hun kind tegenaan loopt. Het begrip voor de leerkracht en hun kind neemt hierdoor toe, alsmede de waardering van leerkrachten ten opzichte van ouders vanwege hun betrokkenheid.

Doel

Het doel van de Impulsklas is om scholen beter voor te bereiden op 'lastige' leerlingen, en om leerlingen de juiste ondersteuning te bieden. De relatiedriehoek school-ouders-kind staat centraal, zodat de verschillende partijen hun aanpak op elkaar afstemmen. Zo voelt het kind zich begrepen door zijn omgeving.

Bijbehorende subdoelen

  • Gedrag en de werkhouding van de leerlingen verbeteren.
  • Toename zelfreflectie van de leerling, en daarmee omgaan met zijn emoties in de klas en thuis.
  • De leerlingen leren van elkaar: ze leren beter omgaan met hun eigen gedrag en dat van anderen.
  • Succeservaringen opdoen; focus ligt op wat wél lukt. Dit leidt tot gemotiveerdere en beter functionerende leerlingen met meer zelfvertrouwen.
  • Verbeteren van de relatie tussen leerling en leerkracht.
  • Ouders inzicht geven in hoe hun kind binnen de schoolsetting functioneert en wat er verwacht wordt.
  • Ouders uitleggen wat hun kind van hen nodig heeft; denk bijvoorbeeld aan positieve feedback.
  • Toename samenwerking tussen ouders en school.
  • Ouders leren van elkaar en ondersteunen elkaar.
  • Handvatten voor de leraar. De docent maakt meer gebruik van waar een kind goed in is.

Doelgroep

De Impulsklas is voor leerlingen met werkhoudings- en gedragsproblemen uit groep 2 tot en met 8 van het primair onderwijs. In overleg wordt een voorschoolse groep opgezet en passen we de Impulsklas voor groep 1-leerlingen aan.

Het voortgezet onderwijs heeft Impulsklassen voor brugklassers. De prognose is dat dit uitgebreid wordt naar hogere klassen.

Aanpak

Aanleiding

Steeds meer basisschoolleerlingen hebben behoefte aan extra ondersteuning. Leerkrachten ontbreekt het aan tijd en soms vaardigheden om deze jongeren goed te begeleiden. Gedragsproblemen nemen toe, de relatie tussen school, ouders en leerling verslechtert. De Impulsklas versterkt deze relatiedriehoek: wederzijds begrip en afstemming tussen de verschillende partijen in het belang van het kind.

Opzet

De school, ouders, kind en Impulsklas-begeleiders stellen doelen op waar het kind tijdens de twaalf weken Impulsklas aan werkt. Met een digitale vaardigheidskaart (scorekaart) houden leerkracht en kind wekelijks de vorderingen bij. Ook de ouders doen dit. Zo is duidelijk wanneer de leerling een vaardigheid toepast, en op welke momenten dit nog lastig is. De vooruitgang wordt gezamenlijk besproken. Daardoor nemen de succeservaringen van de leerling toe, en daarmee de motivatie om aan doelen te werken.

Door het meedraaien in de groep krijgen ouders een helder beeld van de situatie op school. Zij ervaren zelf waar hun kind tegenaan loopt. Het begrip voor de leerkracht en hun kind neemt hierdoor toe. En doordat ouders en school intensief samenwerken zijn school- en thuissituatie beter op elkaar afgestemd. Ouders stellen zich open voor de opvoeding en passen hun eigen gedrag aan. Leerkrachten waarderen deze inzet en betrokkenheid.

Maatwerk

Impulsklassen zijn maatwerk, afgestemd op de organisatie van de betreffende school. Leerkrachten en CJG-medewerkers hebben ervaring met het draaien van Impulsklassen. Hun aanwezigheid maakt het voor ouders laagdrempelig om ná het Impulsklas-traject de begeleiding voort te zetten, individueel of met een groepje ouders.

Meer informatie

Impulsorganisatieadvies.nl

Contactgegevens

Beppy de Groot
Trainer en coach bij Impulsorganisatieadvies
Telefoon: 06 44 818 918
E-mail: bdegroot@impulsorganisatieadvies.nl