Integrale kindcentra en brede scholen

PACT en Alert4You

Project Pedagogisch PACT van het Kinderopvangfonds investeert in de pedagogische omgeving van jonge kinderen door de kwaliteit van de medewerkers te versterken. Het project gebruikt de expertise vanuit de kinderopvang, het onderwijs en de zorg. De kinderopvang, peuterspeelzalen en de basisschool groeien steeds meer naar elkaar toe. Ook de zorg haakt daarbij aan: als coach van professionals maar ook om ondersteuning te bieden aan kinderen en ouders in de eigen, vertrouwde omgeving.

Gemeenten stimuleren en ondersteunen dit proces. Zo ontstaan geïntegreerde voorzieningen waarin leerkrachten, pedagogisch medewerkers en zorgverleners samenwerken, samen met ouders. Met het doel om te doen wat goed is voor alle jonge kinderen, dus ook de ‘bijzondere’ kinderen, in de groep of klas. De proeftuinen zijn begeleid door een wetenschapsteam waar het NJi deel van uitmaakte.

Alert4You

Het landelijke programma Alert4You (2009-2011) had als doel het versterken van de kinderopvang door samen te werken met de jeugdhulp. Daarbij ging het in eerste instantie om vroegsignalering, begeleiding van kinderen en samenwerking met ouders, zowel op kinderdagverblijven als binnen de buitenschoolse opvang.

Pedagogisch medewerkers leerden in pilots hoe ze het beste omgaan met een kind met problemen. En hoe ze daarbij optimaal samenwerken met de ouders. Dit project heeft gezorgd voor meer structurele samenwerking tussen pedagogisch medewerkers en deskundigen van jeugdhulp. Alert4You werd geïnitieerd en gefinancierd door het Kinderopvangfonds en is overgedragen aan het NJi.

Coaching op de groep

Binnen Alert4You bleek coaching op de groep het meest succesvol en effectief. Dit betekent dat professionals uit de jeugdhulp pedagogisch medewerkers in de kinderopvang begeleiden en tijd doorbrengen in de groep. Zij leren de medewerkers in de opvang hoe zij kinderen herkennen die extra ondersteuning nodig hebben.

De coach uit de jeugdhulp werkt op een gelijkwaardig niveau samen met de pedagogisch medewerkers. Wederzijds begrip en vertrouwen zijn belangrijk voor succes. Ook een stappenplan voor de pedagogisch medewerkers over vroegsignalering is een belangrijk houvast. Hierin staat onder andere duidelijk hoe en wanneer ouders betrokken worden. Ouderbetrokkenheid is cruciaal voor het snel oplossen en omgaan met problemen.

Onderzoek werkzame factoren Alert4you

Het ZonMw-programma Kwaliteit Kinderopvang heeft subsidie toegekend voor onderzoek naar Alert4you. Het onderzoek focust op de werkzame factoren van coaching op de groep, waarbij een coach uit de jeugdhulp op gelijkwaardig niveau samenwerkt met pedagogisch medewerkers. Het Kohnstamm Instituut voert het onderzoek uit in samenwerking met het Nederlands Jeugdinstituut, MOC ’t Kabouterhuis, drie gemeenten en diverse kinderopvangorganisaties. In het onderzoek worden met de methodiek van verklarende evaluatie de veronderstelde werkzame factoren en de noodzakelijk geachte competenties bij de pedagogisch medewerkers en jeugdhulpspecialisten in kaart gebracht en verklaard.

Wanneer de werkzame factoren bekend en bewezen zijn, kunnen andere sectoren van het jeugdveld deze mogelijk ook benutten. Dit onderzoek loopt tot april 2020. Lees meer over het onderzoek.

Publicaties

Meer informatie

Video's
Video's van Alert4you 

Brochures
Ken mijn kind... Wensen en behoeften van ouders van kinderen met een ondersteuningsvraag 
Ken het rendement... Scenario's voor het berekenen van het rendement van Alert4you 
Ken de praktijk... Wat werkt in de praktijk van Alert4you? 
Ken ons advies... Adviezen aan school en kinderopvang, jeugdhulp en gemeenten op basis van vier jaar Alert4you

Publicaties
Pact voor kindercentra (2020). Beroepsbeeld Medewerker Integraal Kindcentrum
Balledux, M. en C. Chênevert (2014), Ken de praktijk. Onderzoek naar Alert4you 2009-2013. Utrecht, Nederlands Jeugdinstituut
Balledux, M., M. de Lange, C. Chênevert en S. Kwok (2010), Samen kunnen we meer! Een tussenstand van de samenwerking tussen kinderopvang en jeugdzorg. Utrecht, Nederlands Jeugdinstituut. Buitenhek Management en Consult (2011), Alert4you: een kansrijk businessmodel voor jeugdzorg en kinderopvang. Utrecht, Buitenhek Management en Consult. 
Chênevert, C. en M. Balledux, M. (2011), Samen kunnen we steeds meer! Monitor Alert4you deel 2. Utrecht, Nederlands Jeugdinstituut 
Fukkink, R.G. en N. Trienekens (2011), Effectstudie van het Alert4you-project. Amsterdam, Kohnstamm Instituut/Universiteit van Amsterdam
Grinten, van der M., M. Kieft, D. Kooij en M. Bomhof en E. van den Berg (2019), Basisscholen, kinderopvang en kindcentra: de stand van het land 2019, Utrecht, Oberon
Kwok, S., C. Chênevert, M. de Lange en M. Balledux (2009), Quick Scan Alert4U. Een verkenning van bestaande methodieken, instrumenten en programma's voor vroegsignalering, begeleiding van kinderen en samenwerking met ouders. Utrecht, Nederlands Jeugdinstituut.
Slot P.  en P. Leseman, investeren in kinderen van 0- 12 jaar, Pact voor kindcentra
Veen, A., Emmelot, Y., Ledoux G. en M. Gevers Deynoot-Schaub (2019), Integrale Kindcentra over wat hen kenmerkt, Amsterdam, Kohnstamm Instituut

Vragen?

Hilde Kalthoff is contactpersoon.

Foto Hilde  Kalthoff

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies