Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Voortijdig schoolverlaten

Voortijdig schoolverlaters zijn jongeren tot 23 jaar die het onderwijs verlaten zonder startkwalificatie (een diploma op havo, vwo of mbo-niveau 2). Dat betekent dat een jongere na het vmbo nog minimaal twee jaar een beroepsopleiding moet volgen en afronden. Leerlingen die na het behalen van een vmbo-diploma geen onderwijs meer volgen en geen werk hebben, zijn daarom als voortijdig schoolverlater gedefinieerd. Dat geldt eveneens voor jongeren die met een mbo-niveau 1 diploma het onderwijs verlaten en geen werk vinden. Ook leerlingen tot 23 jaar, die langer dan een maand zonder reden van school wegblijven, vallen onder de voortijdig schoolverlaters.

Bron

  • Herweijer, L. (2008). Gestruikeld voor de start. De school verlaten zonder startkwalificatie. Den Haag: Sociaal Cultureel Planbureau

Kerncijfers

In het schooljaar 2016-2017 waren er 23.744 nieuwe voortijdig schoolverlaters, 1,75 procent van alle leerlingen. Voor het eerst in jaren is er sprake van een lichte stijging van het aantal voortijdig schoolverlaters. In 2015/2016 ging het om 22.953 jongeren (1,7% van alle leerlingen). In de laatste tien jaar is het percentage schoolverlaters aanzienlijk gedaald van 4,1 procent in 2005-2006 naar 1,75 procent in 2016/2017.

Het percentage voortijdig schoolverlaters is op mbo-scholen het hoogst. In 2016/2017 betreft het 78 procent van alle voortijdig schoolverlaters.

Het ministerie van OCW heeft een speciale website over voortijdig schoolverlaters: Website OCW . De cijfers die daar te vinden zijn, kunnen afwijken van de cijfers in dit dossier vanwege verschillende meetmomenten.

Laatst bewerkt: 8 februari 2019


Gebruikte onderzoeken en/of registraties

Gebruikte publicaties

  • CBS (2012). Jaarboek Onderwijs in cijfers 2012.
  • CBS (2011). Jaarboek Onderwijs in cijfers 2011.
  • CBS (2010). Jaarboek Onderwijs 2010.
  • Ministerie van OCW (2017). Nieuwsbericht voortijdig schoolverlaters
  • Ministerie van OCW (2016). Nieuwe voortijdig schoolverlaters. Bijlage bij VSV-brief 15 februari 2016. Den Haag: ministerie van OCW.
  • Ministerie van OCW (2015). Nieuwe voortijdig schoolverlaters. Convenantjaar 2013-2014. Voorlopige cijfers, Den Haag: ministerie van OCW.
  • Ministerie van OCW (2014). Nieuwe voortijdig schoolverlaters. Bijlage bij VSV-brief 2014. Convenantjaar 2012-2013. Voorlopige cijfers. Den Haag: Ministerie van OCW.
  • Dienst Uitvoering Onderwijs (2018). Voortijdig schoolverlaters.

Percentage voortijdig schoolverlaters per onderwijssoort

In het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) zijn er meer voortijdig schoolverlaters (2016/2017 5,5 procent) dan in het voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo) (0,6 procent). Het percentage leerlingen dat voortijdig het voortgezet onderwijs verlaat is de afgelopen tien jaar in alle typen onderwijs aanzienlijk gedaald. In 2016/2016 is voor het eerst weer sprake van een lichte stijging.In 2015/2016 verliet 4,6 procent van de mbo leerlingen en 0,4 procent van de leerlingen in het voortgezet onderwijsschool zonder startkwalificatie.

Binnen het mbo is uitval met ruim 5 procent van de leerlingen het grootst. De grootste daling is echter ook bij het mbo te zien van 9 procent in 2006/2007 naar 5,5 procent in 2016/2017. In het voortgezet onderwijs is het voortijdig schoolverlaten de laatste jaren teruggegaan van 1,8 procent naar 0,6 procent in 2016-2017 (CBS, 2019).

Laatst bewerkt: 8 februari 2019


Gebruikte onderzoeken en/of registraties

Gebruikte publicaties

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies