Nieuws van het NJi

Pleeggezin of gezinshuis alleen is niet genoeg

Gezinshuizen en pleegzorg staan op 16 mei op de agenda tijdens een algemeen overleg in de Tweede Kamer. In aanloop naar het overleg presenteerde minister Hugo de Jonge van VWS op 14 mei het koersdocument Sterke gezinshuizen.

Het koersdocument sluit aan bij de ambitie van de nieuwe Jeugdwet om kinderen zo thuis mogelijk te laten opgroeien, ook bij een uithuisplaatsing. 'In een pleeggezin of gezinshuis kan een kind rekenen op vaste opvoeders en dus meer stabiliteit', zegt Mariska de Baat van het Nederlands Jeugdinstituut. 'Maar alleen een ander thuis is niet genoeg.'

De Baat benadrukt dat het om kinderen en ouders gaat die veel hebben meegemaakt, waardoor bijvoorbeeld alleen pleegzorgbegeleiding niet volstaat. 'Een getraumatiseerd kind heeft meer nodig dan pleegzorgbegeleiding. Er is bijvoorbeeld aanvullend behoefte aan behandeling, opvoedondersteuning of specifieke hulp om ervoor te zorgen dat deze kinderen naar school kunnen. Sommige gemeenten denken ten onrechte dat de inzet van pleegzorg alleen voldoende is.'

'Het is belangrijk zo snel mogelijk zicht te krijgen op het toekomstperspectief van het kind en te werken aan het doel van de plaatsing. Bijvoorbeeld terug naar huis of een stabiele plek elders waar het kind kan opgroeien, met de ouders als medeopvoeder als dat mogelijk is. Een uithuisplaatsing is geen doel op zich, maar een middel', waarschuwt De Baat.

Het koersdocument Sterke gezinshuizen en het eerder verschenen Actieplan Pleegzorg richten zich op verdere professionalisering van deze en nieuwe vormen van pleegzorg en gezinshuizen. De Baat: 'Gezinshuizen kunnen een gezinsgericht alternatief zijn voor gesloten jeugdzorg. Er is behoefte aan varianten op de bestaande pleegzorg en gezinshuizen, om ook kinderen met complexe problematiek passende hulp te kunnen bieden in een zo thuis mogelijke situatie. In de praktijk zien we daar al goede voorbeelden van ontstaan. Ook is er nog veel winst te behalen door beschikbare methodieken als arrangement toepasbaar te maken voor gezinshuizen en pleegzorg. Denk bijvoorbeeld aan intensieve opvoedsteun voor pleeg- en gezinshuisouders, zoals Parent Management Training Oregon, of behandeling voor kind en opvoeders op verschillende leefgebieden, met bijvoorbeeld MultiSysteemTherapie. Dit vraagt wel om extra financiële middelen.'

Bron: Nederlands Jeugdinstituut; ministerie van VWS

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies