Nieuws uit het jeugdveld

Wijziging Jeugdwet opengesteld voor consultatie

Het kabinet wil de regionale samenwerking van gemeenten bij de inkoop van jeugdzorg verbeteren met de Wet verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen, die delen van de Jeugdwet wijzigt. Het wetsvoorstel is op 10 juli opengesteld voor consultatie.

De samenwerking bij de organisatie van jeugdhulp, kinderbescherming en jeugdreclassering is nu te vrijblijvend, vindt het kabinet. Het wil een stabieler jeugdhulplandschap realiseren, waarin gemeenten en jeugdzorgaanbieders langdurige samenwerkingsafspraken maken. Ook moet de beschikbaarheid en continuïteit van specialistische jeugdhulp verbeteren.

Administratieve lasten

De wetswijziging is ook bedoeld om de administratieve lasten voor jeugdzorgaanbieders te verlagen en de bovenregionale samenwerking te verbeteren. Verder moet er per jeugdzorgregio één aanspreekpunt zijn waar aanbieders de aangesloten gemeenten collectief kunnen aanspreken op hun verantwoordelijkheid voor een passend jeugdhulpaanbod.

Gezamenlijke regiovisie

De wetswijziging verplicht gemeenten een gezamenlijke regiovisie op te stellen, waarin staat hoe zij samen kinderbescherming, jeugdreclassering en jeugdhulp inkopen en hoe zij op bovenregionaal niveau de beschikbaarheid van specialistische jeugdhulp willen regelen. Daarvoor moeten de gemeenten een gemeenschappelijke regeling treffen volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr).

Het wetsvoorstel staat open voor consulatie tot 6 september. Het kabinet wil dat de wetswijziging begin 2023 in werking treedt.

Bron: Ministerie van VWS; ministerie van Binnenlandse Zaken; ministerie van Justitie en Veiligheid

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies