Jeugdautoriteit moet continuïteit jeugdzorg borgen

De Jeugdautoriteit bewaakt vanaf 1 januari 2019 de continuïteit van de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Als jeugdhulpaanbieders en gemeenten het onderling niet eens worden over bijvoorbeeld de hoogte van tarieven kunnen zij terecht bij het ondersteuningsteam Zorg voor Jeugd. Als dit team onvoldoende kan helpen komt de Jeugdautoriteit in beeld. De Jeugdautoriteit bemiddelt bij de inkoop van specialistische jeugdhulp en spreekt gemeenten aan als de continuïteit van de zorg in het geding komt. Ook denkt zij mee over bestuurlijke maatregelen die moeten worden getroffen.

De Jeugdautoriteit is een vervolg op de Transitie Autoriteit Jeugd die in december haar werkzaamheden beëindigde. Deze bewaakte dat gemeenten en jeugdzorgaanbieders goede afspraken maakten over de inkoop van jeugdzorg.

Tom van Yperen, expert bij het Nederlands Jeugdinstituut: 'De Jeugdautoriteit kan vanuit onafhankelijk perspectief de afweging maken of de continuïteit van zorg in het geding is. Stel: een gecertificeerde instelling dreigt om te vallen omdat ze gedwongen wordt haar werk te doen tegen te lage tarieven. Als dat niet in het belang is van de kinderen die onder toezicht staan, kan de Jeugdautoriteit – buiten het politieke circuit om – bemiddelen en waar nodig een bestuurlijke ingreep adviseren. Bij de Transitieautoriteit Jeugd bleek dat een goede constructie.'

Bron: Ministerie van VWS