Gemeenten akkoord met norm opdrachtgeverschap

De Nederlandse gemeenten hebben ingestemd met de Norm voor Opdrachtgeverschap, waarin staat hoe ze regionaal en bovenregionaal willen samenwerken bij de inkoop van jeugdhulp, beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Dat heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, opsteller van de norm, bekendgemaakt.

Met de Norm voor Opdrachtgeverschap erkennen de gemeenten dat voor sommige vormen van zorg regionale en bovenregionale samenwerking vereist is. De norm schetst hoe ze dat willen regelen. Het gaat daarbij vooral om de beschikbaarheid van weinig voorkomende en specialistische vormen van hulp.

In de norm staat dat gemeenten in regionaal verband een regiovisie opstellen, in overleg met onder meer jeugdhulpaanbieders, gecertificeerde instellingen, jongeren en ouders. De regiovisie moet helderheid bieden over hoe gemeenten in regioverband zorgdragen voor de beschikbaarheid en continuïteit van specialistische jeugdhulp. Ook staat in de regiovisie hoe de toegang tot de gecontracteerde hulp geregeld is. Verder beschrijft de regiovisie hoe en voor welke functies gemeenten bovenregionaal samenwerken, bijvoorbeeld bij de realisatie van bovenregionale expertisecentra.

De norm verplicht gemeenten om binnen hun regio dezelfde contractvoorwaarden te hanteren en zich te houden aan dezelfde zorgvuldigheidseisen bij de inkoop. Ook willen de gemeenten reële tarieven hanteren.

Met de Norm voor Opdrachtgeverschap hopen de gemeenten te voorkomen dat ministers Hugo van Rijn van VWS en Sander Dekker van Rechtsbescherming wettelijk gaan vastleggen op welke manier gemeenten regionaal en bovenregionaal moeten samenwerken bij de inkoop van jeugdhulp. De jeugdbranches vinden de norm van de VNG te vrijblijvend en pleiten in een brandbrief aan de Tweede Kamer voor een wettelijke verankering van de regionale en bovenregionale samenwerking.

Bron: Vereniging van Nederlandse Gemeenten; Jeugdzorg Nederland; ministerie van VWS