Convenant moet continuïteit van zorg bevorderen

Aanbieders van jeugdzorg, de Nederlandse gemeenten en de ministeries van VWS en JenV willen voorkomen dat hulp aan kinderen en gezinnen wegvalt als gevolg van financiële problemen van aanbieders. Daarover hebben ze op 1 juli afspraken vastgelegd in het convenant Bevorderen Continuïteit Jeugdhulp.

Het convenant is ondertekend door de grote aanbieders van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering en hun brancheorganisaties, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), en de ministeries van Justitie en Veiligheid en het ministerie Volksgezondheid Welzijn en Sport.

Contracten en tarieven

De ondertekenaars willen voorkomen dat financiële problemen ontstaan door op een zorgvuldige manier contracten af te sluiten, met eerlijke prijs voor jeugdhulp. Als hulpmiddel is daarvoor de handreiking 'Inzicht in tarieven' opgesteld. Ook komt er een kennis- en informatiepunt voor contracten en tarieven. Worden aanbieders en gemeenten of jeugdzorgregio’s het toch niet eens over contracten en tarieven, dan kunnen zij bemiddeling inschakelen. Daarvoor komt er een geschillencommissie.

Ook zijn er afspraken over vroege signalering van financiële risico’s bij instellingen, bijvoorbeeld als zij te weinig winst maken om te kunnen investeren. Die vroegsignalering is een taak van de Jeugdautoriteit. In het convenant staan afspraken over de informatie die aanbieders, gemeenten en jeugdzorgregio’s aanleveren voor het 'Early Warning Systeem' van de Jeugdautoriteit.

Hervorming jeugdstelsel

De ondertekenaars beschouwen hun convenant als een eerste stap en erkennen dat ze voor de hervorming van het jeugdstelsel nog grotere stappen moeten zetten. Dat benadrukt ook Rutger Hageraats, directielid van het Nederlands Jeugdinstituut. 'Afspraken over eerlijke tarieven zijn belangrijk om de expertise in de jeugdzorg te behouden en versterken. Het risico is dat de aandacht te veel uitgaat naar het overeind houden van de bestaande activiteiten en hulpvormen.'

'Het is mooi als een convenant als dit bijdraagt aan verbetering van de zorg voor kinderen en hun opvoeders; dat is waar het in de transformatie om gaat. Dat kan niet zonder ingrijpende veranderingen in het zorglandschap. We willen specialistische jeugdzorg flexibel inzetten, in de directe leefomgeving van kinderen en gezinnen. Dat betekent bijvoorbeeld ook grootschalige residentiële zorg ombouwen naar voorzieningen en ambulante hulp in de nabijheid van die leefomgeving. Behoud van kennis en expertise moet daarom het doel zijn, niet het voortbestaan van instellingen. Benut het beschikbare budget om het zorglandschap te vernieuwen.'

Bron: Ministerie van VWS