8,5 miljard euro voor gelijke kansen in onderwijs

Het kabinet komt met een Nationaal Programma Onderwijs, waarin het 8,5 miljard euro investeert om leerlingen die geraakt zijn door de coronamaatregelen gelijke kansen te bieden. Dat maakten onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob op 17 februari bekend.

Elke school in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs krijgt komend schooljaar gemiddeld 180.000 euro om leerlingen gericht te helpen. Scholen die veel leerlingen met minder kansen hebben, krijgen verhoudingsgewijs meer geld. Leraren krijgen een stem in waar zij het geld voor willen gebruiken, zoals gerichte bijles in kleine groepjes of extra bijles in de zomermaanden.

Mentaal welbevinden

Het geld is ook bedoeld om het mentaal welbevinden van alle leerlingen en in het bijzonder van leerlingen in een kwetsbare positie te verbeteren. Zo krijgen scholen extra ondersteuning voor het aanpakken van de sociaal-emotionele problemen van leerlingen, zoals het inzetten van interventies.

Studenten

Studenten die volgend jaar studeren hoeven maar de helft van het college- of lesgeld te betalen. Hierdoor ontstaat financiële ademruimte voor de studenten die door corona hun bijbaan kwijtraakten. Ook is er extra geld voor studentbegeleiding, zodat studenten mentaal beter ondersteund kunnen worden.

'Het programma is een evenwichtig plan voor alle kinderen en jongeren in Nederland, waarin zowel het onderwijs als de sociaal emotionele ontwikkeling de volle aandacht krijgt,' vindt Chaja Deen van het Nederlands Jeugdinstituut. 'Het plan getuigt van realisme door niet alleen te focussen op het inhalen van opgelopen vertraging, maar ook aandacht te besteden aan de mentale veerkracht van leerlingen, studenten en leerkrachten. Het bevorderen van de veerkracht en de brede ontwikkeling van kinderen vraagt om een samenhangende aanpak van ouders, school en wijk.'

'Een krachtig element in het programma is de focus op zowel individueel maatwerk voor leerlingen, als op wat nodig is voor leraren en scholen, ' zegt Deen. 'Daarnaast is aandacht voor de kinderen en jongeren die ontwikkelkansen dreigen mis te lopen erg belangrijk.'

Bron: Ministerie van OCW; NJi