Jongerenwerk in Europa

In Europees verband wordt gewerkt aan het professionaliseren van jongerenwerk. Dit wordt onder andere gedaan via de Europese jeugdstrategie, door internationale samenwerking, het delen van kennis en door subsidies te verstrekken aan initiatieven en trainingen.

Jeugdstrategie en werkagenda

EU Youth Strategy

De Europese jeugdstrategie is het framework voor Europees jeugdbeleid voor de periode 2019 – 2027. Deze jeugdstrategie draagt bij aan het versterken van het Europees- en nationaal jeugdbeleid en focust zich op drie kernelementen: engage, connect en empower. Daarnaast draagt de jeugdstrategie bij aan het ontwikkelen en realiseren van de elf European Youth Goals. Deze elf doelstellingen zijn ontwikkeld in samenwerking met jongeren vanuit heel Europa. Het jeugd- en jongerenwerk speelt een belangrijke rol in de realisatie van deze doelstellingen.

European Youth Work Agenda (EYWA)

Naast de EU Youth Strategy wordt er op Europees niveau ook hard gewerkt aan de verdere ontwikkeling van het jeugd- en jongerenwerk. Dit wordt onder andere gedaan door middel van de European Youth Work Agenda. Dit framework moet bijdragen aan het versterken van de uitvoering van het jeugd- en jongerenwerk en de verdere ontwikkeling van het jeugd- en jongerenwerkbeleid. Lees meer over de doelstellingen en uitvoering van de EYWA.

Europese programma's en samenwerkingen

Onderstaand tref je een overzicht van organisaties, programma's en samenwerkingen die Europees actief zijn op het gebied van jeugd- en jongerenwerk.

Erasmus+ Jeugd

Logo Erasmus

Erasmus+ Jeugd is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, training, jeugd en sport. Erasmus+ maakt het, onder meer door het verstrekken van subsidies, mogelijk om internationaal kennis en ervaring op te doen. Bijvoorbeeld door stage te lopen of internationale samenwerking te organiseren. Benieuwd wat de mogelijkheden zijn? Of wil je zelf een subsidie aanvragen? Kijk dan voor de mogelijkheden op de website van Erasmus+.

European Solidarity Corps

Het European Solidarity Corps werkt aan het vergroten van competenties en vaardigheden van jongeren door maatschappelijke betrokkenheid. Dit doen ze onder meer door subsidies beschikbaar te stellen voor Europese vrijwilligersprojecten en lokale solidariteitsprojecten.

Meer lezen over het European Solidarity Corps.

Europe Goes Local

Europe Goes Local heeft als doel om de kwaliteit van het lokaal jeugd- en jongerenwerk te verbeteren. In het bijzonder door een betere samenwerking tussen verschillende stakeholders te ontwikkelen. Europe Goes Local richt zich daarvoor specifiek op het gemeentelijk beleidsniveau.

Om deze doelstelling te bereiken heeft Europe goes Local de uitgangspunten voor kwalitatief jeugd- en jongerenwerk vastgelegd in het Europees Charter voor Lokaal Jeugdwerk. In dit charter wordt er ook advies gegeven over de manier waarop het jeugd- en jongerenwerk zich moet organiseren om deze uitgangspunten mogelijk te maken.

Meer lezen over Europe Goes Local

Intercity Youth: kennis delen in Europees verband 

Het internationale netwerk Intercity Youth is een Europees samenwerkingsverband voor gemeenten. Het netwerk organiseert conferenties en gezamenlijke projecten met als doel de kwaliteit en impact van het jongerenwerk te versterken.

Lees meer op Intercity Youth

Kennis, tools en onderzoek platforms

Youth Wiki

Logo Youth Wiki

Youth Wiki is een online encyclopedie waar informatie over het jeugdbeleid in de landen van de EU gebundeld is. Er worden tien beleidsdomeinen binnen het jeugdbeleid onderscheiden, zoals social inclusion, participation en youth work. Lees meer over:

SALTO-Youth

SALTO-Youth staat voor Support, Advanced Learning and Training Opportunities for Youth en biedt mogelijkheden voor niet-formeel leren voor jeugd- en jongerenwerkers. Op de website van SALTO-Youth zijn naast diverse interessante onderzoeken en publicaties ook een toolbox met diverse trainingen en een Europese trainingskalender te vinden.

Lees meer over SALTO-YOUTH

European Knowledge Centre for Youth Policy

Het European Knowledge Centre for Youth Policy verzamelt en deelt kennis over het jeugdbeleid in verschillende Europese landen. De gegevens worden beschikbaar gesteld in een database. Het Nederlands Jeugdinstituut voorziet het kenniscentrum van kennis.

Lees meer over European Knowledge Centre for Youth Policy

Mike Loef

Mike Loef

medewerker opvoedvraagstukken