Leefstijl

Leefstijl is een doorlopend sociale vaardigheidsprogramma voor alle leerlingen van groep 1 van het basisonderwijs tot en met de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Het programma wil sociaal gedrag en positieve betrokkenheid stimuleren door het aanleren van sociaal-emotionele vaardigheden. Deze vaardigheden worden spelenderwijs aangeleerd middels thematische lessen. Er wordt gebruik gemaakt van onder andere activerende opdrachten, kringgesprekken en individuele opdrachten. Ook zijn er huiswerkopdrachten en worden er ouderbijeenkomsten georganiseerd, om zo de generaliseerbaarheid te vergroten.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Ontwikkelingsstimulering, onderwijsgerelateerd en jeugdwelzijn
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Deze erkenning is ouder dan 5 jaar. De erkenningscommissie beoordeelt deze interventie opnieuw.
Gericht op: 
Sociaal-emotionele ontwikkeling, Sociale vaardigheden
Leeftijd: 
4 tot en met 18 jaar
Doel: 
Bevorderen positieve ontwikkeling
Methode: 
Groepsgerichte aanpak
Locatie: 
In de school
Uitvoering: 
Basisvoorziening

Doelgroep

Leefstijl is bedoeld voor alle kinderen in het regulier en speciaal basis- en voortgezet onderwijs, en hun ouders/verzorgers/opvoeders.

Doel

Het doel van Leefstijl is het bevorderen van sociaal gedrag en sociale betrokkenheid van leerlingen op school en thuis om hen zo uiteindelijk zo goed mogelijk in de maatschappij te kunnen laten functioneren. Dit wordt gedaan middels het aanleren van sociaal-emotionele vaardigheden.

Aanpak

Leefstijl is een doorlopend sociale vaardigheidsprogramma, van groep 1 van het basisonderwijs tot en met de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Het programma bestaat uit wekelijkse lessen en jaarlijkse ouderbijeenkomsten. De lessen kennen een thematische opbouw en hebben een vaste opbouw: bijna elke les begint met een 'energizer', een korte, activerende groepsactiviteit, om het thema op speelse wijze onder de aandacht van de leerlingen te brengen. Daarna geeft de leerkracht uitleg over de les. De verdieping bestaat uit een activiteit, veelal in groepsverband. Er wordt gebruik gemaakt van onder andere kringgesprekken, meerkeuze-opdrachten, rollenspellen en individuele opdrachten. Tijdens de verwerking en afronding wordt individueel een opdracht uit het werkboek gemaakt en wordt gezamenlijk het doel van de les besproken.

Onderbouwing

De meeste kinderen in Nederland ontwikkelen zich zonder al te veel problemen tot autonome en sociale volwassenen die een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. Toch verloopt deze ontwikkeling niet bij alle kinderen voorspoedig. Zo kunnen sociale problemen ontstaan door tekorten in bepaalde sociale vaardigheden. Leefstijl richt zich op het bevorderen van sociaal gedrag en sociale betrokkenheid van leerlingen middels het aanleren van sociaal-emotionele vaardigheden. De interventie maakt gebruik van elementen waarvan bekend is dat deze bijdragen aan het voorkomen van sociale problemen/meer wenselijk gedrag op school, zoals een schoolbrede aanpak die gericht is op alle kinderen én hun ouders, alsmede het oefenen van concrete sociale situaties in een groep met leeftijdgenoten.

Onderzoek

Er zijn verschillende procesevaluaties uitgevoerd naar de uitvoerbaarheid en tevredenheid onder deelnemers van Leefstijl. De onderzoeken hebben tot doel inzicht te geven in de klanttevredenheid, de waardering van de trainingen en de uitvoerbaarheid. Analyses zijn zowel kwalitatief als kwantitatief. Over het algemeen zijn deelnemers tevreden over de trainingen, deze worden zeer gewaardeerd. Verschillende aanpassingen ten aanzien van het materiaal worden voorgesteld.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

  • Ontwikkelaar

    Boom beroepsonderwijs

    0522 - 235 235

  • Contactpersoon

    Edmée Warneke