Doorontwikkeling erkenningsprocedure

De databank Effectieve jeugdinterventies bevat meer dan 230 interventies voor ondersteuning en hulp bij opgroeien en opvoeden. Deze interventies zijn door een onafhankelijke commissie beoordeeld op hun werkzaamheid. Het NJi werkt samen met praktijkprofessionals, beleidsmakers, onderzoekers en ervaringsdeskundigen aan het verbeteren van deze erkenningsprocedure.

Kennis over werkzaamheid uitbreiden

De databank Effectieve jeugdinterventies en de procedure om interventies te beoordelen bestaat meer dan 15 jaar. Het doel van de databank is een actueel en betrouwbaar overzicht bieden van de werkzaamheid van interventies en deze kennis verder uitbreiden. De werkzaamheid wordt weergegeven op vier niveaus: goed onderbouwd en eerste, goede en sterke aanwijzingen voor effectiviteit. Als een interventie is beoordeeld als goed onderbouwd, stimuleren we de ontwikkelaar van de interventie het aanbod verder te onderzoeken en daarmee te stijgen in erkenningsniveau. Zo breidt onze kennis over de werkzaamheid van interventies zich langzaam uit en krijgen steeds meer kinderen, jongeren of ouders steun of hulp die effectief is.

Aansluiten bij de praktijk

Uit ervaringen met de erkenningsprocedure blijkt dat deze niet altijd aansluit bij de doelen van de databank. Zo lijkt erkenning soms een doel op zich en worden interventies vaak niet doorontwikkeld. Ook ervaren ontwikkelaars van interventies de beoordeling als te wetenschappelijk en het proces voor erkenning als te tijdrovend. We willen met de erkenningsprocedure beter aansluiten bij de praktijk. Daarom kijken we kritisch naar de hele procedure.

In samenspraak doorontwikkelen

Samen met een denktank van professionals uit de praktijk, beleidsmakers, onderzoekers en ervaringsdeskundigen worden in verschillende pilots nieuwe mogelijkheden voor het beoordelen van interventies onderzocht. Het doel van die vernieuwing is om in de erkenningsprocedure meer ruimte te bieden voor een gesprek tussen ontwikkelaars van interventies en hun beoordelaars, waardoor zij van elkaar kunnen leren. Ook wordt onderzocht hoe we de ervaringskennis van kinderen, jongeren en ouders een plek kunnen geven bij de beoordeling.

Wat betekent de doorontwikkeling voor ontwikkelaars?

Op de pagina Erkenningsprocedure vind je een beschrijving van de huidige procedure van het erkenningstraject. Het NJi ondersteunt en begeleidt ontwikkelaars van interventies bij het beschrijven en onderbouwen van een interventie. De contactpersoon vanuit het NJi bespreekt met de ontwikkelaar de mogelijkheden om mee te doen aan een of meer pilottrajecten voor de doorontwikkeling van de erkenningsprocedure.

De verschillende pilottrajecten worden gemonitord en tussentijds waar nodig aangepast. In het voorjaar van 2024 worden de pilottrajecten afgerond en wordt de vernieuwde procedure ingevoerd.

Iris Dikhoff