Wet langdurige zorg

Per 1 januari 2015 is de Wet langdurige zorg (Wlz) ingevoerd. De Wlz vervangt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wet langdurige zorg is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht nodig hebben.

Zorg uit de Wlz kan zijn:

  • verblijf in een instelling;
  • persoonlijke verzorging, begeleiding en verpleging;
  • geneeskundige zorg (geneeskundige zorg die noodzakelijk is in verband met de aandoening, beperking of stoornis, maar ook algemene geneeskundige zorg);
  • hulpmiddelen die nodig zijn voor door de instelling gegeven zorg;
  • vervoer naar de plaats waar de begeleiding of behandeling plaatsvindt;
  • logeeropvang.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar met meervoudige beperkingen of een (zeer) ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking hebben op grond van deze wet recht op persoonlijke verzorging, verpleging, verblijf, begeleiding en behandeling.

Indicatie

Om zorg uit de Wlz te krijgen, is een indicatie nodig. Deze indicatie moet worden aangevraagd bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ beoordeelt of de aanvraag voldoet aan de voorwaarden van de wet. Bij het invullen van de aanvraag kunnen mensen zich laten ondersteunen door het zorgkantoor.

Wanneer het CIZ beoordeelt dat de aanvrager recht heeft op zorg, bespreekt het CIZ met de aanvrager wat hij of zij zelf nog wil en kan doen en welke hulp er al is van familie, vrienden of buren. Op basis van de verzamelde informatie stelt het CIZ een zorgprofiel vast. In een zorgprofiel staat de aard, inhoud en globale omvang van de benodigde zorg. Het zorgkantoor helpt de aanvrager desgewenst met het vinden van een zorgaanbieder, waarna afspraken worden gemaakt over de zorgverlening die worden vastgelegd in een zorgplan. Ook hierbij kan de aanvrager onafhankelijke cli├źntondersteuning krijgen.

De volledige tekst van de wet vindt u op Overheid.nl.

Lees meer over wetgeving en jeugdzorg

Foto Marloes Driedonks