Cijfers over jeugdwerkloosheid

Aantal werkloze jongeren

Grafiek Jeugdwerkloosheid onder jongeren

In 2020 was 9,1 procent van de 15- tot 25-jarige beroepsbevolking werkloos. In 2019 ging het om 6,6 procent. Na een lange periode van afname van het percentage werkzoekende jongeren is er door de coronapandemie in 2020 sprake van een stijging.

Sinds 2014 daalt het aantal werkzoekende jongeren geleidelijk. In 2014 ging het om bijna 13 procent. In 2019 lag het werkloosheidspercentage onder jongeren lager dan ooit. In 2020 steeg het percentage, maar waren er nog steeds minder jongeren op zoek naar werk dan in de periode voor 2014 (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2021).

Jongeren zonder startkwalificatie

Jongeren zonder startkwalificatie, dat wil zeggen een diploma op havo-, vwo- of mbo-2-niveau, zijn over de jaren heen vaker werkloos dan jongeren met een startkwalificatie. Van de jongeren met een startkwalificatie was in 2020 7,4 procent werkloos. Onder jongeren zonder startkwalificatie was dit percentage met 11,4 procent een stuk hoger. In beide groepen is ten opzichte van 2019 sprake van een stijging (Centraal Bureau voor de Statistiek 2021.

Het CBS onderzocht onder de ruim 87 duizend jongeren die in 2008 het middelbaar beroepsonderwijs verlieten hoe hun arbeidsmarktpositie er tien jaar later uitzag. Van deze jongeren had 39 procent bij uitstroom nog geen startkwalificatie behaald. Negen van de tien jongeren die met een startkwalificatie het mbo verlieten én niet meer terugkeerden in het onderwijs, had in 2018 betaald werk. Onder jongeren zonder startkwalificatie was dit slechts zeven op de tien.

Ook jongeren zonder startkwalificatie die na tien jaar wel werk hebben weten te vinden, doen vaak onder voor jongeren met een startkwalificatie. Zo valt op dat het gemiddelde uurloon in 2018 lager is, namelijk 14,72 euro zonder startkwalificatie tegenover 17,87 euro met startkwalificatie. Daarnaast hadden de voortijdig schoolverlaters minder vaak een vast contract (40 procent) dan jongeren met een startkwalificatie (56 procent) en werkten ze relatief vaker minder dan 20 uur per week (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2020).

Jongeren met een migratieachtergrond

De werkloosheid onder jongeren met een migratieachtergrond was in 2020 met 14,6 procent bijna twee keer zo groot als die onder jongeren met een Nederlandse achtergrond (7 procent). Na een lange periode van daling van het percentage werkzoekende jongeren met een migratieachtergrond is in 2020, net als bij jongeren met een Nederlandse achtergrond, onder invloed van corona weer sprake van een stijging (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2021).

Jeugdwerkloosheid naar herkomst

Grafiek Percentage jeugdwerklozen naar herkomst 2012-2020

In 2020 was 14,6 procent van de jongeren van 15 tot 25 jaar met een migratieachtergrond op zoek naar een baan. Ten opzichte van 2019 is er sprake van een stijging van bijna 3,5 procent. Onder jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond is het percentage werklozen met 15,2 procent in 2020 het hoogst. Onder jongeren met een westerse migratieachtergond en een Nederlandse achtergrond gaat het om respectievelijk 13,1 procent en 7,5 procent.

Definitie

Alle 15- tot 65-jarigen die een betaalde baan hebben van ten minste twaalf uur per week of op zoek zijn naar een baan van ten minste twaalf uur per week behoren tot de beroepsbevolking. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de werkzame en de werkloze beroepsbevolking. Tot de werkloze beroepsbevolking worden personen gerekend die minimaal twaalf uur per week willen werken, daarvoor beschikbaar zijn, en activiteiten ontplooien om werk van minstens twaalf uur per week te vinden.

Tot aan 2020 was er onder de jeugd, en dus ook jongeren met een migratieachtergrond, sprake van een daling in het aantal werkzoekenden. Toch komt werkloosheid onder deze groep bijna twee keer zoveel voor als onder jongeren met een Nederlandse achtergrond. Onder jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond komt werkloosheid twee keer zoveel voor als onder jongeren met een Nederlandse achtergrond (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2021).

Meer informatie

Voortijdig schoolverlaten en verzuim

Regionale cijfers voor gemeenten en samenwerkingsverbanden onderwijs met bertekking tot het aantal werkzoekende jongeren zijn beschikbaar op de monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp: werkzoekende jongeren.

Regionale cijfers met betrekking tot aantal jongeren met een uitkering zijn te vinden op de monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp: jongeren met een uitkering.

Lees ook

Deniz Ince

Drs. Deniz Ince

medewerker inhoud