Samenwerken met school

Heeft je kind ADHD? Dan is het belangrijk om afspraken te maken met de school over hoe je daar samen mee omgaat. Hoe stem je de reacties die je kind thuis en op school krijgt goed op elkaar af? En hoe laat je elkaar weten hoe het gaat? Met goede afspraken en duidelijke communicatie kom je er samen achter wat werkt voor je kind en wat niet. Bespreek ook met je kind waar die behoefte aan heeft op school en wat helpt.

Waarom is samenwerken met school belangrijk?

Een kind met ADHD heeft op verschillende plaatsen vergelijkbare dingen nodig: thuis, op school en in de vrije tijd. Daarom helpt het als andere volwassenen ook ongeveer op dezelfde manier handelen en reageren als jij als ouder. Zo kunnen ze je kind bijvoorbeeld regelmaat, structuur en duidelijkheid geven. Ook kunnen ze positief gedrag stimuleren en negatieve situaties proberen te voorkomen. Door ervaringen met elkaar uit te wisselen kom je er, samen met je kind, achter wat wel en niet werkt.

Bij wie kun je terecht op school?

Op de basisschool kun je met de leerkracht bespreken welke aanpak goed past bij je kind. Het kan zijn dat je kind speciale behoeften heeft waarin de leerkracht zelf niet altijd voldoende kan ondersteunen. Dan kun je informeren of er een intern begeleider van de school is die dit kan bieden.

In het voortgezet onderwijs heeft je kind een mentor met wie zowel je kind als jij als ouder contact kunt houden. Als je kind stage gaat lopen, is er ook een stagebegeleider bij betrokken.

Scholen in het voortgezet onderwijs hebben meestal een zorgcoördinator of een zorgteam voor leerlingen met speciale behoeften. Het is belangrijk om zowel de mentor, de stagebegeleider, als de zorgcoördinator op de hoogte te brengen van de behoeften van je kind. Vertel hen ook tegen welke problemen je kind door ADHD kan aanlopen en waar je kind behoefte aan heeft. Dit kun je samen met je kind doen.

Wat kan de school doen?    

Voor de school geldt hetzelfde advies als voor thuis: zorgen voor rust, regelmaat, structuur, duidelijkheid en positieve aandacht. Vertel de leerkracht wat thuis werkt. En vraag de leerkracht wat je kind op school helpt.

Tips voor thuis en op school zijn:

  • Een zo rustig mogelijke plek in de klas en thuis als je kind geconcentreerd moet werken.
  • Op een rustige en respectvolle manier aanwijzingen geven in plaats van boos worden, bijvoorbeeld door terloops en op neutrale toon te zeggen wat je kind moet doen.
  • Oog hebben voor de positieve kanten en gedrag van je kind, zoals bijvoorbeeld het benadrukken en complimenteren van rustig gedrag.
  • Opdrachten opdelen in stapjes in plaats van in één keer geven. Bijvoorbeeld eerst het doel uitleggen, dan de materialen erbij laten zoeken en daarna pas verdere instructies geven.
  • Een wekker of timer gebruiken om duidelijk te maken hoeveel tijd je kind heeft, behalve als je kind daar nog angstiger van wordt.
  • Checklists en schema's gebruiken om je kind meer houvast te geven en die meegeven voor het huiswerk.
  • 'Hersenpauzes' inlassen zodat je kind tijd heeft voor het omschakelen naar een andere activiteit, bijvoorbeeld met beweging of een stretch- of ontspanningsoefening.
  • Denktijd inlassen voordat je kind antwoord mag geven op een vraag.
  • Opvoeden en lesgeven met empathie door te bedenken dat leerlingen met ADHD zich niet expres impulsief gedragen of er met hun hoofd niet bij zijn. Daardoor voelt je kind zich meer begrepen en gesteund.
  • Heeft je kind naast ADHD een licht verstandelijke beperking (lvb)? Lees dan meer over het werken met kinderen met een lvb in het basisonderwijs en thuis in deze handreiking.

Het is belangrijk dat leerkrachten en mentoren begrijpen dat niet alle tips voor iedereen met ADHD werken. Het blijft een kwestie van proberen en met elkaar overleggen welke aanpak het beste voor je kind uitpakt. Voor leerkrachten bestaan ook speciale trainingen om beter om te gaan met leerlingen met ADHD. Meer informatie over ADHD voor leerkrachten is te vinden bij ADHD bij kinderen en jongeren (kenniscentrum-kjp.nl).  

Passend onderwijs

Is de school bang dat het allemaal teveel extra tijd vraagt om rekening te houden met je kind? Leg dan uit dat er in het begin misschien wel meer tijd voor nodig is, maar dat het uiteindelijk ook tijd bespaart. Vertel ook wat je zelf thuis met dit soort maatregelen bereikt.

In principe moet iedere school van jouw keuze je kind passend onderwijs bieden. Dat betekent dat de school ook de ondersteuning moet regelen die je kind nodig heeft. Als dat echt niet lukt, kan de school in overleg met jou een school voor speciaal onderwijs zoeken.

Dossier ADHD (Balans Magazine)

Zoek je als ouder of opvoeder hulp of advies? Bekijk hier waar je terecht kunt.

Hulp en advies voor ouders