Wat kan ik verwachten als mijn kind op school verzuimt?

Als je kind niet naar school gaat, heet dat 'verzuim'. Het is 'geoorloofd verzuim' als jij de school er een geldige reden voor geeft. Maar is die er niet of spijbelt je kind, dan wordt dat 'ongeoorloofd verzuim' genoemd. Voor de ontwikkeling van kinderen is het belangrijk dat zij naar school gaan. Daarom komt de school in actie bij ongeoorloofd of langdurig verzuim. Wat kun je dan als ouder verwachten?

Melden en registreren

Kan je kind met een geldige reden niet naar school komen? Meld dat dan aan de school. Meestal kun je daarvoor de school bellen of de afwezigheid van je kind online melden. Op de website van de school kun je meestal vinden hoe je dat moet doen.

De school houdt bij of kinderen en jongeren wel of niet in de klas zijn. Als je van tevoren hebt laten weten dat je kind niet naar school kan komen, dan is het verzuim 'geoorloofd'. Als de school niet weet waar je kind is, heet dat 'ongeoorloofd verzuim'.

Hoe de school van jouw kind omgaat met verzuim staat in het verzuimbeleid. Als ouder krijg je jaarlijks de schoolgids, op papier of via de website. Daarin staan ook de regels van de school rond verzuim. De meeste scholen hebben daarvoor in grote lijnen de volgende aanpak:

1. De school gaat met je in gesprek

Als je kind verzuimt zonder dat bekend is waarom, gaat de school meestal met jou en je kind in gesprek. De school wil dan weten waarom je kind afwezig is geweest. Ook wil de school met je bespreken hoe jullie er samen voor kunnen zorgen dat je kind vaker aanwezig is. De school kan je kind ook straf geven als het kind spijbelt. Bijvoorbeeld nablijven of klusjes doen. Bij regelmatig verzuim stelt de school vaak een verbeterplan voor om het verzuim te verminderen.

2. De school meldt ongeoorloofd verzuim

Als je kind binnen vier weken in totaal meer dan zestien lesuren mist zonder goede reden, moet de school dat melden. De basisschool doet dat direct bij de leerplichtambtenaar van de gemeente waarin je woont. De middelbare school meldt het verzuim via het Digitaal Verzuimloket van de Dienst Onderwijs Uitvoering (DUO). De leerplichtambtenaar heeft hier toegang toe.

3. De leerplichtambtenaar zoekt een oplossing

Na de melding neemt de leerplichtambtenaar van je gemeente contact op met jou, je kind en de school om te onderzoeken wat er aan de hand is. Daarbij bekijkt de leerplichtambtenaar of er sprake is van onwil of van onmacht.

Na het onderzoek probeert de leerplichtambtenaar met jou afspraken te maken waardoor je kind terug naar school gaat. Als je kind 12 jaar of ouder is, doet het zelf ook mee aan dat gesprek. De leerplichtambtenaar probeert samen met jullie een oplossing te vinden en jullie te ondersteunen met een verbeterplan. Daarvoor kan bijvoorbeeld ook vrijwillige hulp worden ingeschakeld.

4. De leerplichtambtenaar treft andere maatregelen

Verandert het ongeoorloofd verzuim niet, dan zal de leerplichtambtenaar, in overleg met andere professionals die de situatie kennen, andere maatregelen kiezen, zoals:

  • HALT-straf schoolverzuim
  • Dwang in civiel kader
  • Dwang in strafrechtelijk kader

Als je kind veel ziek is

Als je kind veel afwezig is vanwege een ziekte, dan gaat de leerplichtambtenaar samen met jou, je kind en de school op zoek naar een goede oplossing. De jeugdarts van de school wordt ook bij deze zoektocht betrokken. De oplossing moet zo goed mogelijk bij je kind passen.

Zoek je als ouder of opvoeder hulp of advies? Bekijk hier waar je terecht kunt.

Hulp en advies voor ouders