Verbinding in de praktijk - mbo

Studenten in het mbo verdienen een sterke toekomst. Een diploma is daarbij belangrijk. Maar het is niet voor elke student vanzelfsprekend om de opleiding goed te doorlopen. Een op de drie studenten ervaart belemmeringen in verband met leerproblemen, beperkingen, chronische ziekte, psychosociale problemen of multiproblematiek. Om deze studenten passende steun te bieden, is begeleiding nodig. Waar de problematiek de expertise van de school overstijgt, werken gemeenten, jeugdhulpaanbieders en mbo-instellingen hierin steeds vaker samen. Met als doel studenten in staat te stellen hun opleiding af te ronden met een diploma, zodat ze klaar zijn voor de arbeidsmarkt.

De samenwerking verschilt per mbo en per regio en is onder andere afhankelijk van:

  • Visie van zowel de mbo-instelling als de gemeente. Wie is verantwoordelijk voor welke ondersteuning? Wie kan waar het beste extra ondersteuning bieden?
  • Fysieke afstand tussen de mbo-instelling en de gemeente waar de student woont. Sommige mbo's hebben alleen leerlingen uit dezelfde gemeente, andere mbo's leerlingen uit het hele land.
  • Aantal gemeenten waar studenten vandaan komen: het is makkelijker om afspraken te maken met een beperkt aantal gemeenten.
  • Zorgstructuur, zowel binnen het mbo als binnen de gemeente of regio.
  • Beschikbare financiële middelen.

Variant 1: Ondersteuning in eigen wijk

Onderwijsoverstijgende ondersteuning beschikbaar in eigen woonplaats. Als de mbo-instelling de ondersteuningsvraag niet zelf kan oplossen, wordt jeugdhulp ingeschakeld uit de gemeente waar de leerling woont. De student wordt verwezen naar de huisarts of naar het wijkteam in de eigen wijk. De schoolmaatschappelijk werker van de school treedt vaak op als verwijzer en is daarmee de 'linking pin' tussen de interne zorgstructuur van de school en de ondersteuning uit de gemeente.

Variant 2: Gemeentelijk jeugdteam

Onderwijsoverstijgende ondersteuning beschikbaar vanuit de kerngemeente. Voor alle mbo-locaties en alle 16+ jongeren is een gemeentelijk jeugdteam beschikbaar, grotendeels bekostigd vanuit de gemeente. Dit team werkt vanuit een centrale locatie of een online omgeving in de gemeente. Het intern zorgteam van de mbo-locatie verwijst studenten met onderwijs overstijgende problematiek naar het gemeentelijk jeugdteam. De schoolmaatschappelijk werker van de mbo-locatie treedt vaak op als verwijzer en is daarmee de 'linking pin' tussen de interne zorgstructuur van de school en het gemeentelijk jeugdteam.

Variant 3: Mbo als wijk

Alle ondersteuning beschikbaar op locatie. Er is een multidisciplinair jeugdteam aanwezig op de mbo-locatie. Indien er sprake is van problematiek die het interne zorgteam van de school niet kan oppakken, wordt een jongere rechtstreeks doorverwezen naar het jeugdteam. Het jeugdteam beschikt over brede expertise die aansluit bij de specifieke ondersteuningsvragen van de doelgroep (jeugd-ggz, jeugdarts, budgetcoach). Ook het schoolmaatschappelijk werk maakt deel uit van het jeugdteam. De lijnen tussen het interne zorgteam en jeugdteam zijn kort. Naast het schoolmaatschappelijk werk werkt ook de studieloopbaanbegeleider samen met het team.

Bekijk dit voorbeeldfilmpje van de VNG over de zorgaanpak op het mbo in Amsterdam.

Jeugdhulp in mbo-klas: ervaringen, successen en valkuilen

Zo'n vijftig professionals van mbo-scholen, gemeenten en de jeugdhulp deelden als collega's hun ervaringen met de samenwerking tussen de jeugdhulp en het mbo. Hulpverlening in de klas was de invalshoek. Lees de gedeelde ervaringen, successen en valkuilen van deze bijeenkomst.

'Professional koppelen aan leerling is soms zoektocht'

Tips, knelpunten en oplossingen mbo-jeugdteams

'Veel gemeenten weten niet hoe het gaat met mbo'ers die buiten de gemeente naar school gaan', aldus de senior beleidsadviseur Jeugd bij de gemeente Utrecht. Een mbo-instelling weet op haar beurt vaak niet hoe om te gaan met jongeren met problemen die te complex zijn voor het interne zorgteam, vervolgt de directeur Studentenzaken bij het Deltion College in Zwolle. 'Niet zo gek, want mbo-instellingen met een regionale functie hebben te maken met studenten uit soms wel vijftig omliggende gemeenten.' Dat alles vraagt om samenwerking tussen onderwijs, gemeenten en allerlei (jeugd)hulpaanbieders. Lees hier de tips, knelpunten en oplossingen die voortkwamen uit de bijeenkomst over mbo-jeugdteams van 22 juni 2016 geïnitieerd door het NJi samen met de gemeente Utrecht, Deltion College Zwolle en de mbo-jeugdteams Amsterdam.

 

Eva de Jong

Eva de Jong

senior medewerker inhoud