Participatiewet en verbinding onderwijs en jeugdhulp

Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt onder de Participatiewet. Deze wet is een samenvoeging van de Wet werk en bijstand, de Wajong en de Wet sociale werkvoorziening. Het doel van de Participatiewet is dat zo veel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk vinden. Jonggehandicapten die gedeeltelijk kunnen werken, krijgen middels de Participatiewet ondersteuning van gemeenten. Jonggehandicapten die volledig en blijvend arbeidsongeschikt zijn, blijven onder de Wajong vallen.

Nauwe samenwerking

De Participatiewet regelt ook dat de sociale werkvoorziening op termijn ophoudt te bestaan. Dat betekent dat jongeren uit het voorgezet speciaal onderwijs (vso) met een arbeidsbeperking bij reguliere werkgevers aan de slag moeten. Alleen voor mensen die echt niet kunnen functioneren op een gewone werkplek, moeten de gemeenten zorgen voor zogenoemde beschutte banen. Dit vraagt om nauwe samenwerking tussen het vso, praktijkonderwijs en gemeenten.

Lees meer over:

Wendy Kunst

Wendy Kunst

projectassistent