OOGO en verbinding onderwijs en jeugdhulp

De Jeugdwet en de wet op het passend onderwijs stellen het OOGO (op overeenstemming gericht overleg) verplicht als overleg tussen de samenwerkingsverbanden passend onderwijs en gemeentebestuurders binnen een regio. Het OOGO stemt onder andere de samenwerking van onderwijs en door gemeenten gefinancierde hulp af. Denk aan afspraken tussen de wijkteams en zorgteams op scholen, of over intensieve jeugdhulpprogramma’s bij bovenschoolse voorzieningen in het speciaal onderwijs.

Naast afspraken op gemeentelijk niveau, vinden ook afspraken op intergemeentelijk niveau plaats. Deze gaan vaak over het voortgezet en speciaal onderwijs. Leerlingen van deze scholen komen uit meerdere gemeenten en/of samenwerkingsverbanden.

Afstemming

Om onderwijs en gemeentelijk hulp op elkaar af te stemmen, is het volgende van belang:

  • Een gemeenschappelijke visie
  • Duidelijke doelgroepen en ondersteuningsbehoeften
  • Daarop afgestemde voorzieningen
  • Ondersteuning die dicht bij het kind en zijn omgeving blijft
  • Een vanuit de ondersteuningsbehoeften ingericht programma (onderscheiden naar financier)
  • Afspraken over de financieringswijze

Hoe het OOGO wordt uitgewerkt, is afhankelijk van de omstandigheden per regio. Sterke netwerken rond kwetsbare jongeren geeft bestuurlijke adviezen en voorbeelden uit de praktijk die laten zien hoe regionale samenwerking vorm kan krijgen.

In het document en de infographic Bindende afspraken leest u meer over de adviezen die het Nji opstelde met bestuurders verbonden aan het programma Met Andere Ogen. Deze zijn gericht op het versterken van de regionale bestuurlijke samenwerking rondom onderwijs en jeugdhulp.

Welke soorten OOGO zijn er?

Er zijn twee soorten op overeenstemming gericht overleg. In het OOGO passend onderwijs bespreekt het samenwerkingsverband zijn ondersteuningsplan met de gemeente. In het OOGO jeugd bespreekt de gemeente haar jeugdplannen met de samenwerkingsverbanden. Deze overleggen kunnen ook worden gecombineerd.

Wendy Kunst

Wendy Kunst

projectassistent