Jeugdwet en verbinding onderwijs en jeugdhulp

Met de Jeugdwet is de gemeente verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg voor jeugd. De gemeente voert op grond van de Jeugdwet een samenhangend beleid dat zij periodiek vastlegt in een beleidsplan. Dit gemeentelijke beleidsplan beschrijft onder meer de (Jeugdwet artikel 2.2):

  • visie en doelstellingen van het beleid
  • uitvoering van het beleid in samenhang met preventie, kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering
  • beoogde resultaten
  • outcomecriteria

Het beleidsplan Jeugd dient de hoofdzaken van het beleid van de gemeente voor preventie, jeugdhulp, de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering te bevatten. Het beleidsplan moet voor OOGO (Op Overeenstemming Gericht Overleg) worden voorgelegd aan de samenwerkingsverbanden van de scholen in het primair en voortgezet onderwijs. Doel daarvan is afstemming van en effectieve samenwerking met het onderwijs te bereiken.

Bij het treffen van een individuele voorziening dient de gemeente zo nodig in overleg te treden met het bevoegd gezag van de betreffende school. Dit geldt voor primair, voortgezet én middelbaar beroepsonderwijs (zie Jeugdwet artikel 2.7).

Bekostiging

Vanaf 2016 geeft het Rijk elke gemeente een basisbedrag per jeugdige voor de financiering van alle ondersteuning, hulp en zorg. Volgens een objectief verdeelmodel krijgen sommige gemeenten extra budget op basis van bepaalde risico- en beschermende factoren, zoals armoede of psychische problematiek bij ouders.

Dyslexiezorg onder de Jeugdwet

De zorg voor kinderen tot 13 jaar met ernstig enkelvoudige dyslexie (EED), dyslexiezorg, valt ook onder de Jeugdwet. Gemeenten hebben daarmee de taak om deze dyslexiezorg te organiseren en te financieren. Enkelvoudig betekent dat het kind naast dyslexie geen ggz-stoornis, beperking of andere taal- of leerstoornis heeft die belemmerend is voor dyslexieonderzoek en/of -behandeling. Voor het behandelen van EED is een goede samenwerking en samenhang nodig tussen de ondersteuning op school en de zorg door de geestelijke gezondheidszorg (ggz).

Lees meer:

Alle pagina's over verbinding onderwijs en jeugdhulp

Naar het overzicht

Wendy Kunst

Wendy Kunst

projectassistent