Welke instrumenten heb ik om beleid vorm te geven?

Passend beleid is nodig om jongeren in een kwetsbare positie zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen bij de overgang naar volwassenheid. Welke instrumenten kunnen gemeenten en beleidsmakers hierbij inzetten?

In beeld brengen lokale situatie en bepalen doelgroep

Voor gemeenten die aan de slag willen met het verbeteren van de ondersteuning en dienstverlening voor jongeren, is het van belang bewust keuzen te maken bij het bepalen van de doelgroep. De keuzes hebben consequenties voor het beleid en de dienstverlening.

  • Bepaal op welke doelgroep en welke leeftijd het beleid en de ondersteuning zich moet richten. De leeftijdsfase van 16 tot 27 jaar lijkt het meest logisch. Op 16  jarige leeftijd zijn jongeren veelal nog niet zorg-moe, de leeftijd van 27 sluit aan bij het regime van de Participatiewet.
  • Sluit aan bij de vragen van jongeren in jouw gemeente of regio. Uitgangspunt is aansluiten bij de vragen en behoeften van jongeren op alle leefdomeinen: wonen, werken, inkomen, onderwijs en zorg.

Je kunt als gemeente alleen sturen op het verbeteren van de dienstverlening voor jongeren als je de doelgroep en de situatie in jouw gemeente goed in beeld hebt. Verzamel daarom eerst de lokale cijfers en maak een goede probleemanalyse. Ook een analyse op basis van casuïstiek helpt om de dilemma's op tafel te krijgen vanuit de leefwereld van jongeren en professionals.

Uitstroomprofielen

Om de woonondersteuning  voor jongeren te verbeteren, is het belangrijk om te kijken naar de behoeften van specifieke groepen jongeren. In vier 'uitstroomprofielen' zijn de ondersteuningsbehoeften van jongeren met een jeugdhulpverleden in kaart gebracht.

De uitstroomprofielen onderscheiden zich van elkaar in de mate van zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de jongere, en de benodigde woonbegeleiding. Met deze uitstroomprofielen kun je inzichtelijk maken wie de jongeren in jouw gemeente zijn en wat ze nodig hebben. Vervolgens kun je daarop het beleid en de ondersteuning inrichten.

Bekijk de uitstroomprofielen.

Toolkit 16-27

Om jongeren goed te ondersteunen is een integrale en preventieve aanpak van gemeenten en partners nodig, op alle leefgebieden van de Big 5 (support, wonen, school en werk, inkomen, en welzijn). In dat kader is de Toolkit 16-27 ontwikkeld voor gemeenten en professionals. De Toolkit biedt praktische informatie, zoals persona's van jongeren, stappenplannen, informatie over het toekomstplan en praktijkvoorbeelden.

Bekijk de Toolkit 16-27

Inkoop

Een goede inkoopstrategie is een belangrijk instrument voor gemeenten om jongeren te ondersteunen bij de overgang naar volwassenheid. Lees meer op de pagina Hoe organiseer ik passende inkoop?

Het Bouwdepot: een experiment van de gemeente Eindhoven met financiële ondersteuning van jongeren

Handreiking Van jeugd naar volwassenheid

Foto Suzanne Bakker

Suzanne Bakker

medewerker inhoud