Stoere Schildpadden, CODIP-NL 4-6 jaar

Stoere Schildpadden is een wetenschappelijk onderbouwd groepsprogramma voor kinderen van 4-6 jaar van gescheiden ouders. Stoere Schildpadden biedt kinderen een ondersteunende en gezellige groepsomgeving, waarin zij tijdens twaalf wekelijkse bijeenkomsten (à 45 minuten) spelenderwijs om leren gaan met problemen en emoties rond de scheiding.

Een Stoere Schildpadden-groep bestaat uit maximaal zes kinderen en komt tijdens of na schooltijd bij elkaar. De trainers werken iedere bijeenkomst met een handpop die de kinderen bijvoorbeeld vertelt hoe hij omgaat met (echt)scheiding van zijn eigen ouders. Naast poppenspel worden andere creatieve materialen en spelvormen gebruikt. Ouders worden geïnformeerd en betrokken, tijdens de individuele intake; op een facultatieve ouderavond; middels nieuwsbrieven; en bij de individuele eindevaluatie.

Leeftijd: 4 - 6 jaar

Bijeenkomsten: 12 bijeenkomsten voor kinderen en een ouderavond

Setting: wijkteams, jgz, CJG, ggz, school

Doel

Doel is het voorkomen of beperken van emotionele- en gedragsproblemen bij kinderen van 4 tot en met 6 jaar na een (echt)scheiding. Er zijn vijf subdoelen: Het kind heeft sociale steun ervaren doordat de groep een veilige en ondersteunende omgeving is; Het kind kan gevoelens over (echt)scheiding herkennen, onder woorden brengen, bespreken, begrijpen, verwerken; Het kind heeft (meer) inzicht in (echt)scheidingsgerelateerde thema's en minder misvattingen en onrealistische gedachten over de (echt)scheiding; Het kind heeft betere probleemoplossende vaardigheden, zodat het (beter) om kan gaan met gevoelens en sociale problemen; Het kind heeft een positievere perceptie van zichzelf en het gezin.

Doelen kind

 • Inzicht in eigen emoties en gedrag
 • Kennis vergroten
 • Inzicht in cognities
 • Zelfvertrouwen vergroten/versterken eigenwaarde
 • Communiceren over gevoelens
 • Probleemoplossende vaardigheden
 • Sociale steun/lotgenotencontact
 • Loyaliteit

Doelen ouders

 • Inzicht in eigen emoties en gedrag

Aanpak

 • Groepsaanpak met een totale duur van twaalf weken
 • Kind: twaalf bijeenkomsten van 45 minuten
 • Ouders: 1 ouderavond

Onderwerpen die aan bod komen

 • Impact van een scheiding
 • Communicatievaardigheden
 • Problemen
 • Conflicten
 • Gevoelens
 • Gezin
 • Aanvullende hulp

Gebruikte werkvormen

 • Heldere doelen stellen en monitoring
 • Probleemoplossende vaardigheden aanleren
 • Positieve aandacht voor het kind (complimenten)
 • Modeling (voorbeeldgedrag laten zien)
 • Sociale en communicatieve vaardigheden aanleren

Theoretische onderbouwing

De volgende theorieën maken onderdeel uit van de onderbouwing:

 • Ontwikkelingstheorie Erikson: de reacties van het kind op een levensgebeurtenis worden geïnterpreteerd binnen de ontwikkelingstaken die het kind op grond van zijn leeftijd heeft.
 • Ontwikkeltaken Wallerstein: zes extra taken voor kinderen die gerelateerd zijn aan scheiding in de periode tussen de actuele scheiding van de ouders en het volwassen worden.
 • Balans-denken: centraal staat het evenwicht tussen risicofactoren en beschermende factoren in relatie tot het ontwikkelen van problematiek.

Stoere Schildpadden is gebaseerd op een module van het Children of Divorce Intervention Program (CODIP; Children's Institute, Rochester, VS). Het gedachtegoed van CODIP is gebaseerd op een tweetal theorieën: de Ontwikkelingstheorie en het Balans-denken.

Er heeft een procesevaluatie plaatsgevonden en veranderingsonderzoek. Resultaten van het onderzoek laten zien dat het programma effect heeft. Het programma is door de Erkenningscommissie Interventies erkend als 'Goed onderbouwd' en opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies.

Deskundigheid uitvoerders

Opleiding

Hbo. Men dient een Dappere Dino's-trainerlicentie te hebben.

Training

De training duurt 2 dagdelen, aanvullend op de basisopleiding Dappere Dino. Er vindt eenmalige telefonische intervisie plaats. Hercertificering is nodig na 2 jaar.

Niet geschikt als

 • er geen schriftelijke toestemming is van beide (gezaghebbende) ouders
 • er niet voldoende niveau van aanpassingsgedrag is
 • de impulsbeheersing en leerbaarheid niet voldoende is om goed deel te kunnen nemen aan de groep
 • er sprake is van ernstige gedragsproblemen
 • er sprake is van ernstige emotionele problemen
 • het kind licht verstandelijk beperkt is
 • het kind therapie volgt

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit programma, waar het wordt uitgevoerd en wat de mogelijkheden voor aanmelden zijn? Meer informatie en contactgegevens vindt u op: