Ondersteuning bij conflictscheidingen

Als ouders er bij een scheiding zelf of met lichte hulp en ondersteuning niet uitkomen en er voortdurend of oplopende conflicten zijn over bijvoorbeeld de omgangregeling en de opvoeding van de kinderen, dan is intensieve ondersteuning nodig. Die ondersteuning wordt meestal geboden door aanbieders van jeugd- en opvoedhulp, maar ook door de jeugdbescherming.

Complexe Scheidingen

Complexe Scheidingen is een methodiek voor jeugdbeschermers die werken met ouders en kinderen die als gevolg van de complexe scheiding van hun ouders onder toezicht zijn gesteld. De methodiek biedt informatie, extra handvatten voor interventies en begeleidingsmogelijkheden om deze problematiek succesvol aan te pakken.

Bekijk voor meer informatie Aanpak complexe scheidingen van Jeugdzorg Nederland.

Kinderen uit de Knel

Kinderen uit de Knel is bedoeld voor gezinnen die verwikkeld zijn in een vechtscheiding. In acht groepsbijeenkomsten werken ouders aan het doorbreken van de destructieve patronen. Daarbij gaan ze op zoek naar oplossingen voor steeds terugkerende problemen. Het welzijn van de kinderen staat hierin steeds centraal. Voor kinderen zijn er acht aparte groepsbijeenkomsten waarin zij spelenderwijs aan hun weerbaarheid werken.

Kijk voor meer informatie op Kinderen uit de Knel.

Kind uit de strijd

Kind uit de strijd is gericht op ouders die zich in een conflictscheiding bevinden en hun kind die onder toezicht zijn gesteld, omdat de strijd van zijn ouders hem (ernstig) in zijn ontwikkeling bedreigt. De aanpak heeft tot doel de onderlinge strijd van de ouders om te buigen naar gerichtheid op het kind zodat ze hun gezamenlijk ouderschap (opnieuw) op een adequate wijze vorm kunnen geven. Ook de jeugdige wordt door de jeugdzorgwerker ondersteund, zodat de ontwikkeling van psychosociale problemen kan worden voorkomen of verminderd.

Kijk voor meer informatie op deze websites:

Ouderschap Blijft

Ouderschap Blijft biedt ouderschapsbemiddeling en omgangsbegeleiding voor ouders en hun kind(eren) bij (conflict)scheidingen. De interventie wordt ingezet als het ouders niet lukt om op eigen kracht een goede verdeling van de zorg- en opvoedtaken vorm te geven. Het doel is om een streep te zetten onder de strijd met de ex-partner en gezamenlijk invulling te leren geven aan het ouderschap na de scheiding. De bemiddelingsgesprekken richten zich op herstel van de communicatie tussen de ouders. De omgangsbegeleiding wordt ingezet als er problematische of geen omgang is tussen de uitwonende ouder en kind(eren) door (chronische) conflicten tussen de ouders. Er is ook een vijf-gesprekkenvariant voor gezinnen met lichte scheidingsproblematiek. Deze wordt bijvoorbeeld vanuit het wijkteam aangeboden.

Kijk voor meer informatie op de website www.ouderschapblijft.nl.

Ouderschap na Scheiding (ONS)

Ouderschap na Scheiding is een vorm van omgangsbemiddeling op vrijwillige basis voor gescheiden ouders van (een) minderjarig(e) kind(eren) die niet op eigen kracht met elkaar kunnen samenwerken bij de opvoeding van hun kinderen. Ouders worden ondersteund om op constructieve wijze te overleggen en samen te werken in het belang van het kind, zodat dat onbelast en regelmatig contact kan hebben met beide ouders.

Kijk voor meer informatie op de website www.elker.nl.

BRAM

Bij de interventie BRAM werken justitie en sociaal werk samen met als doel langdurige juridische procedures in het belang van de kinderen te voorkomen. BRAM is een kortdurende interventie vanuit een wijkteam voor ouders in conflictscheiding in justitieel kader bij een 'tegengesteld verzoek'. Rechters hebben de mogelijkheid om een zitting 'aan te houden'. Zo geven zij ouders de kans om met inzet van reguliere hulpverlening in de vorm van BRAM hun geschil aan te pakken, tot goede afspraken voor en over de kinderen te komen en onderlinge communicatie te verbeteren. Na drie maanden komen ouders terug bij de kinderrechter en vindt de uitspraak pas plaats.

Kijk voor meer informatie over BRAM op de website van ZonMw.

Multidisciplinaire samenwerking

Bij de hulp bij conflictscheidingen zijn vaak meerdere organisaties betrokken. Zij proberen hulp- en ondersteuningsaanbod aan het gezin op elkaar af te stemmen zodat er een samenhangende aanpak ontstaat.

ZonMw heeft in opdracht van het Ministerie van VWS vier gemeentelijke pilots geselecteerd om te experimenteren met het organiseren van (preventief) hulpaanbod door samenwerkende instanties aan gezinnen die te maken hebben met een (problematische) scheiding. Doel was te bevorderen dat hulpverleningsinstanties snel signaleren dat een scheiding escaleert in een vechtscheiding zodat vervolgens snel de juiste hulp in wordt gezet, licht als het kan, maar direct een zwaarder instrument als dat moet.

Kijk voor meer informatie op de website www.zonmw.nl.

Agnes Derksen

Agnes Derksen

senior medewerker inhoud