OKEE-begeleidingstraject

OKEE-begeleidingstrajecten zijn begeleidingstrajecten waarin naast de deelname van de kinderen, vanaf 4 jaar tot en met 17 jaar, actieve deelname van de ouder(s) wordt verwacht. Vanuit de visie dat problemen die kinderen ervaren door de scheiding daadwerkelijk kunnen worden opgelost met behulp van de ouders, is voor actieve deelname van de ouders gekozen.

Door het OKEE-begeleidingstraject in groepsverband te volgen, merken de kinderen dat zij niet de enige zijn die met deze gevoelens te maken hebben: kinderen zullen tijdens de bijeenkomsten bij hun groepsgenoten steun en herkenning vinden. De ouders krijgen tijdens het OKEE-begeleidingstraject informatie over de betekenis van de scheiding voor gezinssystemen, in het bijzonder voor hun kinderen. Er is aandacht voor de invulling van het ouderschap na scheiding en de relatie die het kind met zijn ouders heeft.

  Leeftijd: 4 - 17 jaar

  Bijeenkomsten: 1 bijeenkomst voor kinderen en 1 voor ouders

  Setting: wijkteams, jgz, CJG, ggz, jeugdhulp, school

  Doel

  Het hoofddoel van het OKEE-begeleidingstraject is het voorkomen en/of beperken van sociaal-emotionele- en gedragsproblemen bij kinderen van 4-17 jaar voortvloeiende uit (echt)scheiding en om kinderen en hun ouders te leren omgaan met de scheiding en de nieuwe (thuis)situatie na de scheiding.

  Doelen kind

  • Emotionele controle
  • Inzicht in eigen emoties en gedrag
  • Kennis vergroten
  • Inzicht in cognities
  • Lichaamstaal/bewust van je lichaam/inzicht in non-verbaal gedrag
  • Zelfvertrouwen vergroten/versterken eigenwaarde
  • Empathie/inzicht in gevoelens van een ander
  • Communiceren over gevoelens
  • Probleemoplossende vaardigheden
  • Sociale steun/lotgenotencontact
  • Loyaliteit

  Doelen ouders

  • Kennis vergroten
  • Ouder-kind communicatie

  Aanpak

  • Groepsaanpak met een duur van acht weken.
  • Kind: zes bijeenkomsten van 1 uur.
  • Ouders: één bijeenkomst en één afsluitende bijeenkomst met de kinderen.

  Onderwerpen die aan bod komen

  • Impact van een scheiding
  • Communicatievaardigheden
  • Problemen
  • Conflicten
  • Gevoelens
  • Gezin
  • Veranderd ouderschap
  • Opvoedvaardigheden
  • Juridische kanten van de scheiding, waaronder ouderschapsplan
  • Aanvullende hulp

  Gebruikte werkvormen

  • Heldere doelen stellen en monitoring
  • Probleemoplossende vaardigheden aanleren
  • Positieve aandacht voor het kind (complimenten)
  • Modeling (voorbeeldgedrag laten zien)
  • Psycho-educatie ouders
  • Ontspannende technieken
  • Sociale en communicatieve vaardigheden aanleren

  Theoretische onderbouwing

  De volgende theorieën maken onderdeel uit van de onderbouwing:

  • Ontwikkelingstheorie Erikson: de reacties van het kind op een levensgebeurtenis worden geïnterpreteerd binnen de ontwikkelingstaken die het kind op grond van zijn leeftijd heeft.
  • Ontwikkeltaken Wallerstein: zes extra taken voor kinderen die gerelateerd zijn aan scheiding in de periode tussen de actuele scheiding van de ouders en het volwassen worden.
  • Balans-denken: centraal staat het evenwicht tussen risicofactoren en beschermende factoren in relatie tot het ontwikkelen van problematiek. 
  • Fasen van rouw: de ontkenningsfase, de protestfase, de desorganisatiefase en de reorganisatiefase.

  Er heeft procesevaluatie van het programma plaatsgevonden. Er is gebleken dat het programma effect heeft.

  Deskundigheid uitvoerders

  Opleiding

  Hbo en academisch. Certificaat Zandkasteelcoach, minimaal hbo-vooropleiding en werkervaring in onderwijs, zorg, hulpverlening of echtscheidingspraktijk.

  Training

  De training bestaat uit vier lesdagen, met jaarlijkse bijscholing.

  Meer weten?

  Wilt u meer weten over dit programma, waar het wordt uitgevoerd en wat de mogelijkheden voor aanmelden zijn? Meer informatie en contactgegevens vindt u op: