KIES Voor MIJ!

Individuele begeleiding van kinderen en jongeren of in een kleine groep. Aanbod vanuit praktijk van professional, Centrum voor Jeugd en Gezin, maatschappelijk werk, school of anders. Begeleiding op maat voor kinderen en jongeren waar het basisprogramma KIES (nog) niet voorhanden is of niet voldoende was en toch meer specifieke begeleiding nodig is. Deze begeleiding is aan de hand van een intake-gesprek met zowel kind als beide ouders.

Leeftijd: 8 - 12 jaar

Bijeenkomsten: Kennismaking, 6 bijeenkomsten voor kinderen, 1 voor ouders en kinderen, een ouderavond en oudereindgesprekken.

Setting: school

Doel

Individuele begeleiding of in kleine lotgenotengroepen voor kinderen en jongeren waar het basisprogramma KIES (nog) niet mogelijk is of individuele of begeleiding op maat wenselijk is.

Doelen kind

 • Inzicht in eigen emoties en gedrag
 • Kennis vergroten
 • Inzicht in cognities
 • Zelfvertrouwen vergroten/versterken eigenwaarde
 • Communiceren over gevoelens
 • Probleemoplossende vaardigheden
 • Sociale steun/lotgenotencontact
 • Loyaliteit

Doelen ouders

 • Kennis vergroten
 • Inzicht in eigen emoties en gedrag 
 • Ouder-kind communicatie

Onderwerpen die aan bod komen

 • Impact van een scheiding
 • Communicatievaardigheden
 • Problemen
 • Conflicten
 • Gevoelens
 • Gezin
 • Veranderd ouderschap
 • Opvoedvaardigheden
 • Aanvullende hulp

Gebruikte werkvormen

 • Heldere doelen stellen en monitoring
 • Probleemoplossende vaardigheden aanleren
 • Positieve aandacht voor het kind (complimenten)
 • Modeling (voorbeeldgedrag laten zien)
 • Psycho-educatie ouders
 • Ontspannende technieken
 • Sociale en communicatieve vaardigheden aanleren

Theoretische onderbouwing

Het gedachtengoed van KIES is gebaseerd op:

 • Ontwikkelingstheorie Erikson: de reacties van het kind op een levensgebeurtenis worden geïnterpreteerd binnen de ontwikkelingstaken die het kind op grond van zijn leeftijd heeft.
 • Ontwikkeltaken Wallerstein: zes (echt)scheidingsgerelateerde extra taken voor kinderen in de periode tussen de actuele scheiding van de ouders en zijn of haar jongvolwassenheid.
 • Balans-denken: centraal staat het evenwicht tussen risicofactoren en beschermende factoren in relatie tot het ontwikkelen van problematiek. 
 • Fasen van rouw: de ontkenningsfase, de protestfase, de desorganisatie fase en de reorganisatiefase.

Er heeft wetenschappelijk effectonderzoek plaatsgevonden bij de Universiteit van Utrecht. Onderzoek heeft aangetoond dat het programma effect heeft. Het programma is door de Erkenningscommissie Interventies erkend als 'Goed onderbouwd' en opgenomen in de databank Effectieve jeugdinterventies.

Deskundigheid uitvoerders

Opleiding

Hbo of academisch. Certificaat KIES-Coach én nascholing KIES Voor MIJ!, minimaal hbo-vooropleiding en werkervaring in onderwijs, zorg of hulpverlening. De nascholing KIES Voor MIJ! is alleen toegankelijk voor deelnemers met een certificaat KIES-Coach.

Training

Een training duurt 6 dagdelen met huiswerkopdrachten. Hercertificering is nodig als 4 jaar geen nascholing is gevolgd.

Niet geschikt als

 • er geen toestemming is van beide (gezaghebbende) ouders

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit programma, waar het wordt uitgevoerd en wat de mogelijkheden voor aanmelden zijn? Meer informatie en contactgegevens vindt u op: