KIES Voor MIJ! Individuele begeleiding

Individuele begeleiding van kinderen en jongeren of in een kleine groep. Aanbod vanuit praktijk van professional, Centrum voor Jeugd en Gezin, maatschappelijk werk, school of anders. Begeleiding op maat voor kinderen en jongeren waar het basisprogramma KIES niet voorhanden is of niet voldoende was en toch meer specifieke begeleiding nodig is. Deze begeleiding start met een intakegesprek met zowel kind als beide ouders. Halverwege vindt er een tussenevaluatie plaats. De begeleiding wordt afgerond met een eindevaluatie.

Leeftijd: 4 - 18 jaar

Bijeenkomsten: Kennismaking, een aantal bijeenkomsten met het kind, een tussenevaluatie en eindevaluatie.

Setting: school, jeugdhulpverlening/CJG en/of vanuit eigen praktijk

Doel

Individuele begeleiding of in kleine lotgenotengroepen voor kinderen en jongeren waar het basisprogramma KIES (nog) niet mogelijk is of individuele of begeleiding op maat wenselijk is.

Doelen kind

 • Inzicht in eigen emoties en gedrag
 • Kennis vergroten
 • Inzicht in cognities
 • Zelfvertrouwen vergroten/versterken eigenwaarde
 • Communiceren over gevoelens
 • Probleemoplossende vaardigheden
 • Sociale steun/lotgenotencontact
 • Loyaliteit

Doelen ouders

 • Kennis vergroten
 • Inzicht in eigen emoties en gedrag 
 • Ouder-kind communicatie

Onderwerpen die aan bod komen

 • Impact van een scheiding
 • Vragen en zorgen
 • Wensen en behoeftes
 • Eigen keuzes
 • Taken en verantwoordelijkheden
 • Rechten van kinderen bij scheiding
 • Communicatievaardigheden
 • Problemen
 • Conflicten
 • Gevoelens
 • Gezin
 • Veranderd ouderschap
 • Opvoedvaardigheden
 • Aanvullende hulp

Gebruikte werkvormen

 • KIES voor mij! Werkboek
 • KIES Kindplan
 • Heldere doelen stellen en monitoring
 • Probleemoplossende vaardigheden aanleren
 • Positieve aandacht voor het kind (complimenten)
 • Modeling (voorbeeldgedrag laten zien)
 • Psycho-educatie ouders
 • Ontspannende technieken
 • Sociale en communicatieve vaardigheden aanleren

Theoretische onderbouwing

Het gedachtengoed van KIES is gebaseerd op:

 • Ontwikkelingstheorie Erikson: de reacties van het kind op een levensgebeurtenis worden geïnterpreteerd binnen de ontwikkelingstaken die het kind op grond van zijn leeftijd heeft.
 • Ontwikkeltaken Wallerstein: zes extra taken voor kinderen die gerelateerd zijn aan scheiding in de periode tussen de actuele scheiding van de ouders en het volwassen worden.
 • Balans-denken: centraal staat het evenwicht tussen risicofactoren en beschermende factoren in relatie tot het ontwikkelen van problematiek. 
 • Fasen van rouw: de ontkenningsfase, de protestfase, de desorganisatie fase en de reorganisatiefase.

Er heeft wetenschappelijk effectonderzoek plaatsgevonden bij de Universiteit van Utrecht. Onderzoek heeft aangetoond dat het programma effect heeft. Het programma is door de Erkenningscommissie Interventies erkend als 'Goed onderbouwd' en opgenomen in de databank Effectieve jeugdinterventies. Meer informatie over het onderzoek is te vinden op Kiesvoorhetkind.nl.

Deskundigheid uitvoerders

Opleiding

Hbo of academisch. Certificaat KIES-Coach én nascholing KIES Voor MIJ!, minimaal hbo-vooropleiding en werkervaring in onderwijs, zorg of hulpverlening. De nascholing KIES Voor MIJ! is alleen toegankelijk voor deelnemers met een certificaat KIES-Coach.

Training

Een training duurt 2 dagdelen met daarnaast een huiswerkopdracht. Hercertificering vindt 1 keer per 3 jaar plaats.

Niet geschikt als

 • er geen toestemming is van beide (gezaghebbende) ouders
 • als het kind niet gemotiveerd is
 • als er al andere hulpverleningstrajecten plaatsvinden is het wenselijk dit goed met elkaar af te stemmen, zodat niet teveel tegelijkertijd wordt aangeboden

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit programma, waar het wordt uitgevoerd en wat de mogelijkheden voor aanmelden zijn? Meer informatie en contactgegevens vindt u op: