!JES het brugproject

!JES het brugproject is een preventieve training gericht op kinderen vanaf ongeveer 8 tot 12 jaar. Kinderen leren om te gaan met de gevolgen van de echtscheiding, zodat emotionele- en/of gedragsproblemen voorkomen worden. De ouders worden betrokken bij het programma. Kinderen en ouders leren vaardigheden die nodig zijn in deze nieuwe situatie, zodat zij samen vorm kunnen geven aan de vele veranderingen als gevolg van de scheiding.

De kinderen komen zeven keer in een groep bij elkaar. Zij krijgen informatie over wat hen te doen staat tijdens de periode van de scheiding. Zij leren bijvoorbeeld om te gaan met de (nieuwe) gevoelens en leren vaardigheden om op te komen voor wat voor hen belangrijk is. Voor ouders zijn er drie groepsbijeenkomsten. Zij krijgen voorlichting over hoe zij hun kind kunnen bijstaan in deze periode en over ouderschap en opvoeden na scheiding.

Leeftijd: 8 - 12 jaar

Bijeenkomsten: 8 bijeenkomsten voor kinderen en 3 voor ouders

Setting: wijkteams, jgz, CJG, ggz, jeugdhulp, school, bemiddelingspraktijk

Doel

Het hoofddoel van !JES het brugproject is kinderen leren omgaan met de gevolgen van de scheiding. Het voorkomt en/of vermindert de nadelige effecten van de scheiding, zoals  emotionele- en gedragsproblemen. Om deze doelen te bereiken wordt met ouders gewerkt aan blijvend ouderschap na scheiden en opvoeden met responsief en grenzen stellend gedrag.

Doelen kind

 • Emotionele controle
 • Inzicht in eigen emoties en gedrag
 • Kennis vergroten
 • Inzicht in cognities
 • Lichaamstaal/bewust van je lichaam/inzicht in non-verbaal gedrag
 • Zelfvertrouwen vergroten/versterken eigenwaarde
 • Empathie/inzicht in gevoelens van een ander
 • Communiceren over gevoelens
 • Probleemoplossende vaardigheden
 • Sociale steun/lotgenotencontact
 • Loyaliteit

Doelen ouders

 • Kennis vergroten
 • Ouder-kind communicatie

Aanpak

 • Groepsaanpak met een totale duur van 2 maanden, met een follow-up na 3 maanden.
 • Kind: 7 sessies; 1 x per week; 1 terugkomsessie na ongeveer 6 weken; een sessie duurt 1,5 uur;  
 • Ouders: 3 sessies; 1x per twee weken; een sessie duurt 2 uur

Onderwerpen die aan bod komen

 • Impact van een scheiding
 • Communicatievaardigheden
 • Problemen
 • Conflicten
 • Gevoelens
 • Gezin
 • Veranderd ouderschap
 • Opvoedvaardigheden
 • Aanvullende hulp

Gebruikte werkvormen

 • Heldere doelen stellen en monitoring
 • Probleemoplossende vaardigheden aanleren
 • Positieve aandacht voor het kind (complimenten)
 • Modeling (voorbeeldgedrag laten zien)
 • Psycho-educatie ouders
 • Ontspannende technieken
 • Sociale en communicatieve vaardigheden aanleren

Theoretische onderbouwing

De volgende theorieën maken onderdeel uit van de onderbouwing:

 • Ontwikkelingstheorie Erikson: de reacties van het kind op een levensgebeurtenis worden geïnterpreteerd binnen de ontwikkelingstaken die het kind op grond van zijn leeftijd heeft.
 • Ontwikkeltaken Wallerstein: zes (echt)scheidingsgerelateerde extra taken voor kinderen in de periode tussen de actuele scheiding van de ouders en zijn of haar jongvolwassenheid.
 • Fasen van rouw: de ontkenningsfase, de protestfase, de desorganisatiefase en de reorganisatiefase.

!JES het brugproject is gebaseerd op theoretische kennis en klinische ervaring. Vervolgens is het doorontwikkeld naar aanleiding van nieuwe inzichten vanuit de theorie en naar aanleiding van ervaringen met de uitvoering van het programma in de praktijk.

Er heeft procesevaluatie-onderzoek plaatsgevonden dat laat zien dat het programma effect heeft. Het programma is door de Erkenningscommissie Interventies erkend als 'goed onderbouwd' en opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies.

Deskundigheid uitvoerders

Opleiding

Hbo of academisch. Basiscertificaat trainer !JES het brugproject. Ervaring in groepswerk met kinderen wordt verondersteld en aanbevolen. 

Training

De training beslaat 2 dagdelen, waarvan 1 dagdeel intervisie. Hercertificering is vereist (periode moet nog worden vastgesteld).

Niet geschikt als

 • er geen toestemming is van de verzorgende ouder
 • er geen motivatie is bij het kind
 • er sprake is van ADHD bij het kind waarbij problematiek nog op de voorgrond staat
 • er sprake is van Autismespectrumstoornissen (ASS) bij het kind
 • het kind een verstandelijke beperking heeft
 • ouders niet in staat zijn conflicten beheersbaar te houden
 • psychiatrische problematiek bij de ouders nog op de voorgrond staat

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit programma, waar het wordt uitgevoerd en wat de mogelijkheden voor aanmelden zijn? Meer informatie en contactgegevens vindt u op: