Dappere Dino's, CODIP-NL 6-8 jaar

Dappere Dino's is een wetenschappelijk onderbouwde, preventieve groepstraining voor kinderen in groep 3 en 4 (6-8 jaar) van het basisonderwijs van wie de ouders gescheiden zijn. De training is bedoeld om kinderen beter om te laten gaan met de veranderingen tijdens en na de scheiding en om emotionele- en gedragsproblemen zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

Een groep bestaat uit maximaal 7 kinderen en komt tijdens of na schooltijd bij elkaar. In 12 wekelijkse bijeenkomsten wordt op speelse manier aandacht besteed aan het bespreken van scheidingsgerelateerde gevoelens, leren omgaan met misvattingen ten aanzien van de scheiding, en het versterken van probleemoplossende vaardigheden. In de training speelt een handpop een centrale rol. Naast poppenspel worden andere creatieve materialen en spelvormen gebruikt. Ouders worden geïnformeerd en betrokken, tijdens de individuele intake; op een facultatieve ouderavond middels nieuwsbrieven; en bij de individuele eindevaluatie.

Leeftijd: 6 - 8 jaar

Bijeenkomsten: 12 bijeenkomsten voor kinderen en een ouderavond

Setting: wijkteams, jgz, CJG, ggz, school

Doel

Hoofddoel van Dappere Dino's is het voorkomen of beperken van emotionele- en gedragsproblemen bij kinderen van 6 t/m 8 jaar na een (echt)scheiding van hun ouders. Er zijn vijf subdoelen waar aan wordt gewerkt: 1) Het kind heeft sociale steun ervaren doordat de groep een veilige en ondersteunende omgeving is 2) Het kind kan emoties en gevoelens herkennen en verwerken 3) Het kind heeft meer inzicht in de scheiding en heeft minder misvattingen en onrealistische gedachten over de scheiding 4) Het kind heeft betere probleemoplossende vaardigheden en 5) Het kind heeft een positievere perceptie van zichzelf en het gezin.

Doelen kind

 • Inzicht in eigen emoties en gedrag
 • Kennis vergroten
 • Inzicht in cognities
 • Zelfvertrouwen vergroten/versterken eigenwaarde
 • Communiceren over gevoelens
 • Probleemoplossende vaardigheden
 • Sociale steun/lotgenotencontact
 • Loyaliteit

Doelen ouders

 • Kennis vergroten
 • Ouder-kind communicatie

Aanpak

 • Groepsaanpak met een duur van 12 weken.
 • Kind: 12 bijeenkomsten van 45 minuten.
 • Ouders: 1 ouderavond.

Onderwerpen die aan bod komen

 • Impact van een scheiding
 • Communicatievaardigheden
 • Problemen
 • Conflicten
 • Gevoelens
 • Gezin
 • Aanvullende hulp

Gebruikte werkvormen

 • Heldere doelen stellen en monitoring
 • Probleemoplossende vaardigheden aanleren
 • Positieve aandacht voor het kind (complimenten)
 • Modeling (voorbeeldgedrag laten zien)
 • Sociale en communicatieve vaardigheden aanleren

Theoretische onderbouwing

De volgende theorieën maken onderdeel uit van de onderbouwing:

 • Ontwikkelingstheorie Erikson: de reacties van het kind op een levensgebeurtenis worden geïnterpreteerd binnen de ontwikkelingstaken die het kind op grond van zijn leeftijd heeft.
 • Ontwikkeltaken Wallerstein: zes extra taken voor kinderen die gerelateerd zijn aan scheiding in de periode tussen de actuele scheiding van de ouders en het volwassen worden.
 • Balans-denken: centraal staat het evenwicht tussen risicofactoren en beschermende factoren in relatie tot het ontwikkelen van problematiek.

Dappere Dino's is gebaseerd op een module van het Children of Divorce Intervention Program (CODIP; Children's Institute, Rochester, VS). Het gedachtegoed van CODIP is gebaseerd op een tweetal theorieën: de Ontwikkelingstheorie en het Balans-denken.

Er heeft een procesevaluatie, veranderingsonderzoek en quasi-experimenteel onderzoek naar het programma plaatsgevonden. Onderzoek heeft aangetoond dat het programma effect heeft. Er zijn toenames gemeten op positief functioneren en welzijn van de kinderen, en afnames in sociaal emotionele problemen. Het programma is door de Erkenningscommissie Interventies erkend als 'Effectief volgens goede aanwijzingen' en opgenomen in de databank Effectieve jeugdinterventies.

Deskundigheid uitvoerders

Opleiding

Hbo. Aantoonbare ervaring met het begeleiden van groepsinterventies (bv. SOVA-groepen) voor kinderen is noodzakelijk (leeftijd 4-16). Ervaring met poppenspel en/of scheidingsproblematiek is een voordeel.

Training

Een training duurt 1,5 dag. Hercertificering is nodig na 2 jaar.

Niet geschikt als

 • er geen schriftelijke toestemming is van beide (gezaghebbende) ouders
 • er niet voldoende niveau van aanpassingsgedrag is
 • de impulsbeheersing en leerbaarheid niet voldoende is om goed deel te kunnen nemen aan de groep
 • er sprake is van ernstige gedragsproblemen
 • er sprake is van ernstige emotionele problemen
 • het kind licht verstandelijk beperkt is
 • het kind therapie volgt

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit programma, waar het wordt uitgevoerd en wat de mogelijkheden voor aanmelden zijn? Meer informatie en contactgegevens vindt u op: