Basisprogramma KIES

Voor alle kinderen en jongeren van gescheiden ouders, kort of lang geleden en ongeacht of er problemen (zichtbaar) zijn. De spel-/praatgroep KIES zijn 8 bijeenkomsten van 1 uur, voor maximaal 10 kinderen, bij voorkeur op de eigen school, of bij maatschappelijk werk, CJG, GGD of andere jeugdhulpinstanties. In een groep verkennen zij hun eigen situatie en leren van elkaar hoe (nog) beter om te gaan met de gevolgen van de scheiding.

De kinderen en jongeren doorlopen het proces van de scheiding: hoe was het eerst, heb je daar nog herinneringen aan - hoe is het nu, wat maak je mee, wat is moeilijk en fijn voor je - hoe zie je de toekomst, wat heb jij nog nodig. Ze leren hun eigen situatie door middel van werkvormen, handreikingen en tips beter te begrijpen en meer grip te krijgen op hun gevoelens en gedrag en de best haalbare keuzes te maken. De kinderen en jongeren leren (nog) beter te communiceren met hun ouders en met de loyaliteit naar hun ouders om te gaan.

Leeftijd: 4 - 18 jaar

Bijeenkomsten: Basisonderwijs: 8 bijeenkomsten voor kinderen | Voortgezet onderwijs: 4 bijeenkomsten voor kinderen

Setting: wijkteams, jgz, CJG, ggz, jeugdhulp, school

Doel

Het doel is het voorkomen en beperken van sociaal- emotionele problemen bij kinderen van 4 tot 18 jaar, en het signaleren van situaties waarin een kind niet mag verkeren. Het bieden van een veilige onafhankelijke plek waar het kind zonder loyaliteitsproblemen het eigen verhaal kan doen. Het kind beter inzicht laten krijgen op eigen behoeftes en de eigen probleemoplossende vaardigheden versterken. Het kind weer grip laten krijgen op eigen situatie. En beter zicht op hulpbronnen binnen eigen situatie.

Doelen kind

 • Emotionele controle
 • Inzicht in eigen emoties en gedrag
 • Kennis vergroten
 • Inzicht in cognities
 • Lichaamstaal/bewust van je lichaam/inzicht in non-verbaal gedrag
 • Zelfvertrouwen vergroten/versterken eigenwaarde
 • Empathie/inzicht in gevoelens van een ander
 • Communiceren over gevoelens
 • Probleemoplossende vaardigheden
 • Sociale steun/lotgenotencontact
 • Loyaliteit

Doelen ouders

 • Ouder-kind communicatie

Aanpak

 • Groepsaanpak met een duur van 8 weken.
 • Kind basisonderwijs: 8 bijeenkomsten van 1 uur.
 • Kind voortgezet onderwijs: 4 bijeenkomsten van 1,5 uur.

Onderwerpen die aan bod komen

 • Impact van een scheiding
 • Communicatievaardigheden
 • Problemen
 • Conflicten
 • Gevoelens
 • Gezin
 • Aanvullende hulp

Gebruikte werkvormen

 • Heldere doelen stellen en monitoring
 • Probleemoplossende vaardigheden aanleren
 • Positieve aandacht voor het kind (complimenten)
 • Modeling (voorbeeldgedrag laten zien)
 • Psycho-educatie ouders
 • Ontspannende technieken
 • Sociale en communicatieve vaardigheden aanleren

Theoretische onderbouwing

Het gedachtengoed van KIES is gebaseerd op:

 • Ontwikkelingstheorie Erikson: de reacties van het kind op een levensgebeurtenis worden geïnterpreteerd binnen de ontwikkelingstaken die het kind op grond van zijn leeftijd heeft.
 • Ontwikkeltaken Wallerstein: zes extra taken die gerelateerd zijn aan een scheiding, voor kinderen in de periode tussen de actuele scheiding van de ouders en de tijd dat ze volwassen worden.
 • Balans-denken: centraal staat het evenwicht tussen risicofactoren en beschermende factoren in relatie tot het ontwikkelen van problematiek. 
 • Fasen van rouw: de ontkenningsfase, de protestfase, de desorganisatiefase en de reorganisatiefase.

Er heeft wetenschappelijk effectonderzoek plaatsgevonden bij de Universiteit van Utrecht. Onderzoek heeft aangetoond dat het programma effect heeft. Het programma is door de Erkenningscommissie Interventies erkend als 'Goed onderbouwd' en opgenomen in de databank Effectieve jeugdinterventies.

Deskundigheid uitvoerders

Opleiding

Hbo of academisch. Certificaat KIES-Coach, minimaal hbo-vooropleiding en werkervaring in onderwijs, zorg of hulpverlening.

Training

Een training duurt 6 dagdelen met huiswerkopdrachten. Hercertificering is nodig als 4 jaar geen nascholing is gevolgd.

Niet geschikt als

 • er geen toestemming is van beide (gezaghebbende) ouders

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit programma, waar het wordt uitgevoerd en wat de mogelijkheden voor aanmelden zijn? Meer informatie en contactgegevens vindt u op: