Over de richtlijnen

De richtlijnen in de databank Richtlijnen zijn meestal geautoriseerd door beroepsverenigingen en gelden vaak voor een bepaalde beroepsgroep. De richtlijnen zijn vrij in te zien op de websites van de beherende organisaties.

Wat is een richtlijn?

In een richtlijn of standaard staat welke acties u bij bepaalde problematiek kunt ondernemen op het gebied van preventie, signalering, diagnostiek, begeleiding of behandeling.

Een richtlijn is geen wetenschappelijk document, maar biedt houvast en praktische aanwijzingen hoe te handelen. Richtlijnen zijn bedoeld om professionals te ondersteunen in hun dagelijkse werk. Ze worden opgesteld volgens (inter)nationale voorschriften en met medewerking van wetenschappers, praktijkdeskundigen en cliënten. Het samenwerken waarborgt de goede kwaliteit.

De richtlijnen zijn vaak geautoriseerd door beroepsverenigingen.

Type richtlijnen

De richtlijnen hebben tot doel de kwaliteit van werken te vergroten. In de praktijk worden meerdere termen voor deze kwaliteitsstandaarden gebruikt. In deze databank hanteren we grofweg deze driedeling.

Zorgstandaard

Een zorgstandaard geeft vanuit het perspectief van patiënten of cliënten een functionele beschrijving van de multidisciplinair georganiseerde individuele zorg. De beschrijving is gebaseerd op actuele en zo mogelijk wetenschappelijk onderbouwde inzichten. De zorgstandaard beschrijft de norm, gebaseerd op richtlijnen en wetgeving, waaraan goede zorg voor een bepaalde aandoening minimaal moet voldoen, zowel zorginhoudelijk als procesmatig. Dit maakt het voor alle betrokken partijen inzichtelijk wat zij kunnen en mogen verwachten in het behandeltraject

Generieke module

In generieke modules staan zorgcomponenten of -onderwerpen beschreven die relevant zijn voor meerdere aandoeningen of problematieken. Een generieke module haakt per definitie aan op een aantal andere kwaliteitsstandaarden. De zorg die beschreven wordt in een generieke module kan bij de ene stoornis toepasbaar zijn in slechts één bepaalde fase en bij een andere stoornis in meerdere fasen.

Richtlijn

Een richtlijn bevat aanbevelingen gericht op verbetering van kwaliteit van zorg. Het is veelal een systematische samenvatting van wetenschappelijk onderzoek en een afweging van voor- en nadelen van verschillende behandelingen, aangevuld met expertise en ervaringen van zorgverleners en zorggebruikers. Een richtlijn is primair bedoeld voor ondersteuning van de klinische besluitvorming. Gerelateerde doelen zijn vermindering van de diversiteit in handelen en het vergroten van transparantie.

Niet alle richtlijnen en standaarden in deze databank zijn specifiek ontwikkeld voor jeugdigen, maar ze kunnen wel behulpzaam zijn in de dagelijkse praktijk van jeugdprofessionals.

Daarnaast zijn veel richtlijnen en standaarden niet slechts bruikbaar voor één beroepsgroep: jeugdprofessionals kunnen ook gebruikmaken van kennis uit richtlijnen voor andere beroepsgroepen.

Manon Donker

Manon Donker

inhoudelijk medewerker