Professionalisering

Samenwerkingsplatform Vakmanschap

Logo Zorg voor de jeugdHet Samenwerkingsplatform Vakmanschap volgt, stimuleert en faciliteert ontmoeting, kennisuitwisseling en -toepassing met en door professionals in het jeugdveld. Het is de bedoeling verbindingen te faciliteren tussen collega’s en organisaties, over functies en vakdisciplines heen. Deze uitwisseling brengt energie en geeft het gevoel dat u er niet alleen voor staat bij vragen, dilemma’s, of blinde vlekken. In het samenwerkingsplatform houden we elkaar scherp juist omdat we vanuit al die verschillende invalshoeken naar vraagstukken kijken.

Centraal staat: van elkaar leren en samen steeds beter worden met als doel de beste ondersteuning voor kinderen en jongeren te kunnen bieden. Professionals en organisaties zoals bijvoorbeeld Associatie Wijkteams, Pluryn, Samenwerkende Beroepsverenigingen en Parlan Jeugdhulp nemen vanuit verschillende activiteiten deel aan het Samenwerkingsplatform. Het Nederlands Jeugdinstituut ondersteunt en faciliteert hierbij.

Leven en werken met het coronavirus

Vlak na de uitbraak van het coronavirus heeft het NJI vanuit het ministerie van VWS de vraag gekregen om een coördinerende rol te vervullen in de informatievoorziening rondom het coronavirus. Bij de totstandkoming van de informatie, werkt het NJi nauw samen met professionals en organisaties in het jeugddomein.

Voor de informatie specifiek voor professionals halen we vragen en dilemma’s uit het veld op die we doorvertalen naar de website. Bijvoorbeeld: Hoe houd je jezelf gezond als professional? Hoe besluit je over contact, bezoek en omgang in tijden van corona? Welke lessen leren we over effectieve lokale samenwerking? Zo sluiten we in de informatievoorziening aan bij de vragen die leven in de samenleving. De informatie sluit aan bij de richtlijnen van het RIVM en komt tot stand in samenwerking met kinderen, jongeren, ouders, professionals en diverse landelijke en regionale organisaties.

In een serie podcasts over de gevolgen van het corona-virus voor jeugdprofessionals vroegen we professionals uit verschillende werkvelden hun ervaringen te delen. Hoe anders werd hun werk door corona? Wat betekende dit voor de gezinnen met wie zij werken? Welke dilemma’s kwamen zij tegen en hoe wisten ze die op te lossen? Maar ook: welke nieuwe inzichten heeft deze manier van werken gebracht? En wat kunnen we daarvan leren? De podcastserie Leven en werken met het corona-virus kwam mede tot stand dankzij Jeugdzorg Nederland en Zorg voor de Jeugd.

Corona en de maatregelen zullen het dagelijks leven en werk blijven beïnvloeden (en zo nu en dan domineren). Het Samenwerkingsplatform speelt in deze tijd in op professionaliseringsvraagstukken die spelen en draagt zo bij aan het versterken van vakmanschap van jeugdprofessionals.

Toekomst - Vakmanschap

Wat doet het Samenwerkingsplatform?

Professionals zorgen er samen met anderen voor dat een generatie gezond, veilig en kansrijk op kan groeien. Daarom wordt op tal van plekken aan vakmanschap en professionalisering gewerkt. Dat gebeurt in de eerste plaats op de werkvloer zelf. Daar omheen zijn tal van initiatieven en organisaties actief om het leren te ondersteunen.

Het samenwerkingsplatform vakmanschap is er om verbinding aan te brengen tussen al die initiatieven en het 'samen leren' daarmee een stap verder te brengen. Onderstaande infographic geeft een visuele uitleg over het Samenwerkingsplatform.

SWP - Vakmanschap 2

Bekijk hier de gehele praatplaat Samenwerkingsplatform Vakmanschap

Leren en inspireren

  • Samen met vier organisaties onderzoeken we hoe zij hun lerende praktijk vormgeven. We brengen hun opgaven, leervormen  en benodigde randvoorwaarden in kaart om zo de vraag te beantwoorden: hoe doe je dat, een lerende organisatie worden?
  • We faciliteren het leren landelijk en in de regio's.
  • We verzorgen inspiratiesessies met sprekers over diverse thema’s mogelijk waarin deelnemers uit het hele land vraagstukken over (gedeeld) vakmanschap tussen wijkteams, jeugdhulp en jeugdbescherming verkennen en bespreken. Dit gebeurt op zowel bestuurlijk als uitvoerend niveau waarna dit weer in de eigen organisatie wordt gedeeld.  

Ontwikkelen en ondersteunen

In het samenwerkingsplatform sluiten wij aan bij bestaande en nieuwe (leer)netwerken. Op die manier ondersteunen we de lerende beweging die gemaakt wordt. De nieuwe kennis die ontstaat, delen wij via verschillende kanalen. In samenwerking met een steeds verder uitbouwend netwerk van professionals organiseren en faciliteren wij (online) bijeenkomsten met als doel: de beste zorg of ondersteuning voor kinderen en jongeren.

Samenwerken - SWPMeerjarenagenda vakmanschap

Uiteindelijk werken mensen in al deze activiteiten samen aan belangrijke opgaven. De meest urgente en belangrijke vraagstukken nemen we op in een meerjarenagenda vakmanschap. Aan deze thema’s wordt de komende jaren gewerkt.  

Concrete voorbeelden

Werken in een wijkteam: een prachtig vak!

Doel van de beweging is om als wijkteamorganisaties samen het vak van wijkteamprofessionals stevig op de kaart te zetten. Met oog voor overeenkomsten, verschillen, kansen en dilemma's. Voor huidige en toekomstige professionals, maar ook richting inwoners, samenwerkingspartners en hogescholen. Integraal Werken in de Wijk, Movisie en het Nederlands Jeugdinstituut ondersteunen het proces.

Netwerk Jeugdprofessionals

In dit netwerk van betrokken en bevlogen jeugdprofessionals vindt men elkaar als collega’s en er wordt met elkaar uitgewisseld over wat hen bezighoudt; alles vanuit het idee om met elkaar een betere kwaliteit van zorg voor kinderen en jongeren te creëren. Wij voelen de noodzaak om een aantal thema’s met elkaar op te pakken. Bijvoorbeeld waar het gaat om de vraag: hoe vinden we elkaar beter in de samenwerking? ​Hoe doen we wat nodig is, in plaats van ons handelen te laten bepalen door het systeem? Juist in deze periode willen we zowel knelpunten als innovatieve oplossingen online delen met elkaar. Dat doen we in een LinkedIn-groep, maar ook door (online) bijeenkomsten te organiseren.

Ambassadeursleergang

Beroepsvereniging BPSW heeft in samenwerking met NVO en het NIP vijftien jeugdprofessionals opgeleid tot 'ambassadeurs' van hun vak. Zij leren over hun eigen ambities en drijfveren, over beroepsontwikkeling, beleidsbeïnvloeding en kunnen in kleine en grotere activiteiten en communicatie-uitingen de stem van de jeugdprofessional zijn. Door het delen van hun visie en ervaringen creëren zij inzicht in hun vak en beweging in hun vakmanschap. Het Nederlands Jeugdinstituut is betrokken bij de opzet en evaluatie van de leergang. Inmiddels wordt een tweede lichting ambassadeurs opgeleid.

Best passende zorg voor kwetsbare jongeren  

Hoe zorgen we ervoor dat de meest kwetsbare jeugdigen eerder, sneller en beter passende hulp krijgen en dat zo thuis mogelijk? In het leernetwerk 'Ik laat je niet alleen' ontmoeten gedragswetenschappers uit verschillende organisaties elkaar. Doel is met en van elkaar te leren om zo het afzonderen in JeugdzorgPlus organisaties tegen te gaan. Dit leernetwerk komt eens in de zes weken bijeen. StroomOP is een netwerk van jeugdhulp- en onderwijsprofessionals die streven naar de best passende zorg voor kwetsbare jongeren. 

Scheiden zonder schade

Het platform Scheiden zonder Schade maakt rond een aantal professionaliseringsvraagstukken de verbinding met het samenwerkingsplatform. De afgelopen maanden ontstond vanuit verschillende uitwisselingssessies een leernetwerk dat nu eens per maand bij elkaar komt. 

Lerende organisaties

De decentralisatie van de jeugdhulp in 2015 heeft ervoor gezorgd dat veel organisaties zich hadden te verhouden tot een zeer veranderende omgeving waarin de ondersteuning aan kinderen, jongeren en gezinnen geboden moest worden. Het Nederlands Jeugdinstituut merkt dat dit een zoektocht is die op verschillende manieren wordt ingevuld. Om hierover praktijkkennis te verzamelen, volgden we een jaar lang vier organisaties die zich inspannen om een (meer) lerende organisatie te worden. Op die manier hopen zij het hoofd te bieden aan de grootschalige veranderingen die gaande zijn.

SWP - Vakmanschap


Het Samenwerkingsplatform Vakmanschap Jeugdprofessionals is onderdeel van 'Actielijn 6: Investeren in vakmanschap' van het Actieprogramma Zorg voor de Jeugd.

Vragen?

Pauline van Viegen is contactpersoon.

Foto Pauline van Viegen

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies