Databank Effectieve Jeugdinterventies

TOS behandelgroepen

TOS behandelgroepen richten zich op peuters van 2 tot 4 jaar met een taalontwikkelingsstoornis en een normale ontwikkeling op andere gebieden. Aan de hand van een multidisciplinaire groepsgerichte en individuele benadering worden de sociaal-communicatieve vaardigheden van de kinderen gestimuleerd. Hierdoor wordt hun taalachterstand verminderd en meer in balans gebracht met de andere ontwikkelingsgebieden. Bijna alle kinderen blijven op de groep tot ze 4 jaar zijn en komen drie ochtenden in de week bijeen. Ouders volgen een training van zes avonden waarin ze leren de interactie met hun kind te optimaliseren.


Gericht op:

Taal

Leeftijd:
2 - 4 jaar
Doel:

Verminderen problemen

Methode:

Gecombineerde aanpak

Locatie:

In een instelling

Uitvoering:

Gespecialiseerde hulp

Erkend als:
Goed onderbouwd
Op:
2 oktober 2014
Door:

Deelcommissie Ontwikkelingsstimulering, onderwijsgerelateerd en jeugdwelzijn

Deze erkenning is ouder dan 5 jaar. De erkenningscommissie beoordeelt deze interventie opnieuw.

Doel

Het doel van de TOS behandelgroepen is dat de achterstand in de spraak-/taalontwikkeling van deze kinderen kleiner wordt of wordt ingelopen, de communicatieve nood van het kind vermindert en het kind communicatief zelfredzamer wordt. Hierdoor wordt de spraak-/taalontwikkeling meer in balans gebracht met de andere ontwikkelingsgebieden van het kind.

Doelgroep

TOS behandelgroepen richten zich op peuters van 2 tot 4 jaar met een primaire heterogene taalontwikkelingsstoornis (TOS) en een normale ontwikkeling op andere gebieden, en hun ouders.

Aanpak

Na de aanmelding start in principe de multidisciplinaire behandeling met daarbinnen de volgende elementen: (proces- en verdiepende)diagnostiek, een pedagogisch taalklimaat, ouderparticipatie en logopedische begeleiding. Na afronding van de behandeling vindt een overdracht plaats naar vervolgonderwijs en andere vormen van hulpverlening of logopedie.

Onderzoek

Uit onderzoek (Vermeij, Wiefferink, Van der Zee en Uilenburg, 2014) is gebleken dat het effect van TOS-behandelgroepen op de taalontwikkeling positief is voor zowel taalproductie als taalbegrip. Als de behandeling langer duurt en vroeger start, zijn de resultaten beter. De spraaktaalcursus voor de ouders heeft een positief effect op de zinsontwikkeling van de kinderen. Ook hier blijkt dat wanneer er snel gestart wordt met de spraaktaalcursus, de positieve invloed op de zinsontwikkeling ook eerder start.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

In de interventie worden werkzame elementen als Hanenprincipes, interactief voorlezen, coaching van de ouders en logopedie samengebracht. De doelen zijn helder en SMART geformuleerd.


Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

Ontwikkelaar

NSDSK
Lutmastraat 167
1073 GX Amsterdam
020 57 45 945
Mevr. dr. C.H. Wiefferink
www.nsdsk.nl
www.praktikon.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies