Databank Effectieve Jeugdinterventies

SchoolsOUT

SchoolsOUT helpt scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het ROC om structureel aandacht te besteden aan het realiseren van een positieve norm ten aanzien van seksuele diversiteit. Dit gebeurt door structurele inbedding van interventies gericht op de verbetering van sociale veiligheid in relatie tot seksuele diversiteit en door regio- en stadsbrede ondersteuning.


Gericht op:

Seksualiteit

Leeftijd:
4 - 21 jaar
Doel:

Bevorderen positieve ontwikkeling, preventie van problemen

Methode:

Groepsgerichte aanpak

Locatie:

In de school

Uitvoering:

Basisvoorziening

Erkend als:
Goed onderbouwd
Op:
17 april 2014
Door:

Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering

Deze erkenning is ouder dan 5 jaar. De erkenningscommissie beoordeelt deze interventie opnieuw.

Doel

Het doel is realiseren van een positieve norm ten aanzien van seksuele diversiteit.
Hiermee bedoelen we dat  jongeren weten dat er naast heteroseksuele leerlingen, LHBT leerlingen zijn, dit normaal vinden, zich niet negatief over hen uitlaten, hen niet anders of negatief behandelen en open staan voor contact zoals zij dat hebben met overige klasgenoten. Dit draagt uiteindelijk bij aan een veiliger schoolklimaat voor alle leerlingen.

Doelgroep

SchoolsOUT is een programma dat scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het ROC ondersteunt om structureel aandacht te besteden aan het realiseren van een  positieve norm ten aanzien van seksuele diversiteit. De uiteindelijke doelgroep zijn alle leerlingen in het PO- en VO-onderwijs en op het ROC. Daarbinnen is er specifiek aandacht voor de leerlingen die zich (ook) aangetrokken voelen tot dezelfde sekse, of twijfelen over hun genderidentiteit. Intermediaire doelgroep zijn onder andere de directies en medewerkers van scholen, de bestuurders van de koepels en de politiek verantwoordelijken voor het emancipatie en onderwijsbeleid.

Aanpak

SchoolsOUT bestaat uit twee elementen die elkaar versterken:

a. Programma van interventies op individuele scholen met een aanpak op maat
b. Regio- en stadsbrede aanpak ter ondersteuning van die individuele aanpak op scholen.

Ad a.) De scholen zelf zijn de belangrijkste uitvoerders. Binnen scholen wordt een contactpersoon of een werkgroep ingesteld als initiatiefnemer(s). Samen met schoolleiding, leraren, medewerkers en leerlingen wordt gewerkt aan een positieve norm t.a.v. seksuele diversiteit. Scholen worden daarbij ondersteund door de projectleider, COC- voorlichters en eventueel aanbieders van interventies in de vorm van theatervoorstellingen.

Er is een uitgebreid handboek van SchoolsOUT ontwikkeld en een website. Daar staan 72 activiteiten in een menukaart die op maat ingezet kunnen worden, afhankelijk van de mogelijkheden en de wensen van de school zelf.  De interventies op deze menukaart zijn gericht op vier verschillende pijlers:

  • Beleid en regelgeving
  • Educatie
  • Zorg, signalering en begeleiding
  • Zichtbaarheid

SchoolsOUT maakt op schoolniveau gebruik van de werkwijze van de effectieve Gezonde School aanpak, een methodiek gericht op een integrale en structurele aanpak op het gebied van gezondheid en onderwijs.

Ad b.) Het creëren van een veilig en homopositief schoolklimaat wordt sterk gestimuleerd als alle scholen in een stad of regio daaraan willen werken en dit beleid ook gesteund wordt door het bovenschools management en de lokale politiek. De projectleider coördineert en verbindt binnen de stadsbrede aanpak de betrokken partijen.

Onderzoek

Er zijn twee onderzoeken die aanwijzingen geven voor de effectiviteit van SchoolsOUT. Uit het Emovo onderzoek van 2011, dat uitgevoerd wordt onder alle jongeren in klas 2 en klas 4 van het voortgezet onderwijs, blijkt een sterke verbetering van de positieve norm t.o.v. 2007 en 2003 en ook een betere score t.o.v. regio's waar geen SchoolsOUT is uitgevoerd.
Er is aanvullend onderzoek op deze gegevens uitgevoerd om determinanten van homonegativiteit te onderzoeken en na te gaan of de wijze van blootstelling aan SchoolsOUT daar invloed op heeft. Op een aantal aspecten is dat het geval, onder andere de rol die scholen spelen in het beïnvloeden van sociale attitude. Het onderzoekt maakt aannemelijk dat SchoolsOUT effectief is.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

SchoolsOUT is goed uitgewerkt en biedt een mix van activiteiten die aan te passen is aan de specifieke wensen en cultuur van de school. Sterk is dat de basismenukaart inzicht geeft in wat minimaal noodzakelijk is voor een goede aanpak van homonegativiteit. Het is ook positief dat Schoolsout zich niet alleen op de scholier richt, maar ook op de bredere omgeving.


Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

Ontwikkelaar

GGD Gelderland-Zuid
Groenewoudseweg 275 / Postbus 1120
6501 BC Nijmegen
(024) 329 73 18

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies