Databank Effectieve Jeugdinterventies

Samen Stevig Staan

Samen Stevig Staan is een behandelprogramma voor jeugdigen 9 tot 16 jaar met een licht verstandelijke beperking in combinatie met gedragsproblemen. Doel is vermindering van het probleemgedrag van het kind door de opvoedingsvaardigheden van de ouders en de sociale vaardigheden en probleemoplossende vaardigheden van de jeugdigen te trainen in groepsbijeenkomsten.


Gericht op:

Gedragsproblemen, gedragsstoornissen

Leeftijd:
9 - 16 jaar
Doel:

Verminderen problemen

Doelgroep:

Lvb-kinderen, lvb-ouders

Methode:

Groepsgerichte aanpak

Locatie:

In een instelling

Uitvoering:

Gespecialiseerde hulp

Erkend als:
Goed onderbouwd
Op:
15 mei 2016
Door:

Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie


Doel

Het doel van Samen Stevig Staan is het verminderen van gedragspro-blemen van jeugdigen met een licht verstandelijke beperking door zowel de opvoedingsvaardigheden van ouders als de oplossingsvaar-digheden van de jeugdigen in sociale situaties te verbeteren.

Doelgroep

Jeugdigen met een licht verstandelijke beperking en gedragsproble-men in de leeftijd van negen tot zestien jaar en hun ouders.

Aanpak

Samen Stevig Staan bestaat uit twee kerncomponenten: een oudertrai-ning en een kindtraining die beide in groepsverband worden gegeven.
De oudertraining bestaat uit tien bijeenkomsten waarin ouders oefe-nen met het creëren van voorwaarden zodat een kind gaat luisteren, complimenten geven, belonen en grenzen stellen.
In de twaalf bijeenkomsten van de kindtraining wordt door middel van (rollen)spel geoefend met het leren kennen van gevoelens, op een constructieve manier omgaan met boosheid en sociale problemen of lastige situaties.

Onderzoek

Uit een cluster-gerandomiseerd onderzoek (Schuiringa, 2014) blijkt dat Samen Stevig Staan zorgt voor een afname van externaliserende gedragsproblemen van jeugdigen. Daarnaast heeft Samen Stevig Staan geleid tot een significant grotere toename van positief opvoeden door de deelnemers in de interventiegroep en een significant grotere verbe-tering van de ouder-kind relatie, vergeleken met de deelnemers in de controlegroep. Er is geen vergelijkbaar buitenlands onderzoek voor handen.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

Samen stevig staan is een aanpassing van ‘Minder boos en opstandig’. De aanpassing naar de doelgroep is goed gedaan en de doelgroep is duidelijk omschreven. De aanpak is concreet en goed uitgewerkt. Goed dat er moeite wordt gedaan om ouders te betrekken.


Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

Ontwikkelaar

Prof. Dr. B. Orobio de Castro
Universiteit Utrecht, Faculteit Sociale Wetenschappen, Postbus 80140
3508 TC Utrecht
030-2532021
B.OrobioDeCastro@uu.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies