• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Effectieve Jeugdinterventies

Uk en Puk

Uk & Puk is een voorschools educatief programma voor achterstandskinderen van 0 tot 4 jaar. Het is speciaal ontwikkeld voor gebruik in peuterspeelzalen en kinderdagverblijven en wordt uitgevoerd door getrainde pedagogisch medewerkers. Het programma richt zich op de ontwikkelingsgebieden taal, rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling en motoriek. Aan de hand van thematische activiteiten wordt gewerkt aan het voorkomen van onderwijsachterstanden.

Doel

Het hoofddoel van Uk & Puk is het voorkomen dat kinderen met een achterstand aan de basisschool beginnen en een onderwijsachterstand oplopen. In Uk & Puk wordt gewerkt aan concrete subdoelen op het gebied van de spraak- en taalontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling, de motorische en zintuiglijke ontwikkeling en de ontluikende rekenontwikkeling. Deze doelen zijn afgestemd op de leeftijd in maanden van het kind en kunnen specifiek gemeten worden.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit achterstandskinderen van 0-4 jaar in kindercentra. Onder achterstandskinderen worden kinderen uit gezinnen met een lage sociaaleconomische status of kinderen waarvan Nederlands niet de eerste taal is verstaan. Uk & Puk is echter zo geschreven dat alle kinderen ervan kunnen profiteren. De intermediaire doelgroepen van Uk & Puk worden gevormd door de pedagogisch medewerkers die met de kinderen werken en door de ouders van de kinderen.

Aanpak

Uk & Puk is een centrumgericht, speels totaalprogramma voor alle kindercentra met kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. Uk & Puk is thematisch opgebouwd. Een thema duurt vier tot zes weken. Binnen een thema zijn twaalf activiteiten uitgewerkt voor de verschillende doelgroepen. Elke activiteit is volgens een vast stramien beschreven, onder te verdelen in een organisatorisch gedeelte, de beschrijving van de eigenlijke activiteit (met daarin opgenomen de interactievaardigheden) en de doelen waaraan tijdens de activiteit gewerkt wordt. Met behulp van Uk & Puk grijpen en creëren pedagogisch medewerkers kansen om kinderen leerervaringen op te laten doen. Ouderbetrokkenheid kan worden bevorderd met 'Uk & Puk Thuis'. Door in kindercentra en thuis activiteiten te doen die in elkaars verlengde liggen, krijgen kinderen meer gelegenheid om te ontdekken, vaardigheden te oefenen, woorden te leren en hun omgeving te begrijpen.

Om voldoende effect van de interventie te bewerkstelligen is het essentieel dat pedagogisch medewerkers die met Uk & Puk gaan werken de tweejarige training met daaraan gekoppeld consultaties op de werkvloer en individuele coachingsgesprekken volgen. Naast deze training voor de werkvloer is er ook een train-de-trainer waarin mensen worden opgeleid om landelijk KO-Totaal trainingen te mogen geven, waar Uk & Puk een onderdeel van is. Daarnaast is er een train-de-trainer voor pedagogen in een staffunctie van kindercentra, waarin zij kennis en trainersvaardigheden voor het implementeren van Uk & Puk in kindercentra opdoen en zich certificeren om binnen hun eigen organisatie de training aan pedagogisch medewerkers te mogen geven.

Materiaal

Er zijn diverse materialen beschikbaar, waaronder een gebruikswijzer, trainingsmodules, de pop Puk, activiteitenmappen, knieboeken, een kijkboek, een prentenboek en de map 'Uk & Puk Thuis' met daarin onder andere een handleiding, kopieerbladen, ouderbrieven en ouderbijeenkomsten.

Onderzoek

Er zijn geen studies voorhanden.


Onderwerp:

Voor- en vroegschoolse educatie (vve),
Onderwijsachterstanden

Doel:

Preventie, Bevorderen positieve ontwikkeling

Leeftijd:
0 - 4 jaar

Uitgebreide beschrijving

Oordeel Erkenningscommissie

Erkenningsdatum:
11 oktober 2012
Beoordeeld door:
Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Ontwikkelingsstimulering, onderwijsgerelateerd en jeugdwelzijn
Oordeel:
Goed onderbouwd
Toelichting:

Het programma zit goed in elkaar en erg sterk is dat er ook activiteiten zijn voor de kleinste kinderen. Uk & Puk biedt een mooie doorgaande lijn met de interventies Ik & Ko of Schatkist.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze interventie? Neem dan contact op met de ontwikkelaar of contactpersoon.

Ontwikkeld door:

CED-Groep
Postbus 8639
3009 AP Rotterdam
010 407 15 99
info@cedgroep.nl
www.cedgroep.nl

Contactpersoon:

Susanne de Kruif
Email: s.dekruif@cedgroep.nl
telefoon: 010-4071458

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies