Databank Effectieve Jeugdinterventies

Uk & Puk

Uk & Puk is een voorschools educatief programma voor achterstandskinderen van 0 tot 4 jaar. Het is speciaal ontwikkeld voor gebruik in peuterspeelzalen en kinderdagverblijven en wordt uitgevoerd door getrainde pedagogisch medewerkers. Het programma richt zich op de ontwikkelingsgebieden taal, rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling en motoriek. Aan de hand van thematische activiteiten wordt gewerkt aan het voorkomen van onderwijsachterstanden.


Gericht op:

Onderwijsachterstanden

Leeftijd:
0 - 4 jaar
Doel:

Preventie van problemen

Doelgroep:

Achterstandskinderen, kansarm, lage SES

Methode:

Groepsgerichte aanpak

Locatie:

In de kinderopvang

Uitvoering:

Basisvoorziening

Erkend als:
Goed onderbouwd
Op:
11 oktober 2012
Door:

Deelcommissie Ontwikkelingsstimulering, onderwijsgerelateerd en jeugdwelzijn


Doel

Het hoofddoel van Uk & Puk is het voorkomen dat kinderen met een achterstand aan de basisschool beginnen en een onderwijsachterstand oplopen. In Uk & Puk wordt gewerkt aan concrete subdoelen op het gebied van de spraak- en taalontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling, de motorische en zintuiglijke ontwikkeling en de ontluikende rekenontwikkeling. Deze doelen zijn afgestemd op de leeftijd in maanden van het kind en kunnen specifiek gemeten worden.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit achterstandskinderen van 0-4 jaar in kindercentra. Onder achterstandskinderen worden kinderen uit gezinnen met een lage sociaaleconomische status of kinderen waarvan Nederlands niet de eerste taal is verstaan. Uk & Puk is echter zo geschreven dat alle kinderen ervan kunnen profiteren. De intermediaire doelgroepen van Uk & Puk worden gevormd door de pedagogisch medewerkers die met de kinderen werken en door de ouders van de kinderen.

Aanpak

Uk & Puk is een centrumgericht, speels totaalprogramma voor alle kindercentra met kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. Uk & Puk is thematisch opgebouwd. Een thema duurt vier tot zes weken. Binnen een thema zijn twaalf activiteiten uitgewerkt voor de verschillende doelgroepen. Elke activiteit is volgens een vast stramien beschreven, onder te verdelen in een organisatorisch gedeelte, de beschrijving van de eigenlijke activiteit (met daarin opgenomen de interactievaardigheden) en de doelen waaraan tijdens de activiteit gewerkt wordt. Met behulp van Uk & Puk grijpen en creëren pedagogisch medewerkers kansen om kinderen leerervaringen op te laten doen. Ouderbetrokkenheid kan worden bevorderd met 'Uk & Puk Thuis'. Door in kindercentra en thuis activiteiten te doen die in elkaars verlengde liggen, krijgen kinderen meer gelegenheid om te ontdekken, vaardigheden te oefenen, woorden te leren en hun omgeving te begrijpen.

Om voldoende effect van de interventie te bewerkstelligen is het essentieel dat pedagogisch medewerkers die met Uk & Puk gaan werken de tweejarige training met daaraan gekoppeld consultaties op de werkvloer en individuele coachingsgesprekken volgen. Naast deze training voor de werkvloer is er ook een train-de-trainer waarin mensen worden opgeleid om landelijk KO-Totaal trainingen te mogen geven, waar Uk & Puk een onderdeel van is. Daarnaast is er een train-de-trainer voor pedagogen in een staffunctie van kindercentra, waarin zij kennis en trainersvaardigheden voor het implementeren van Uk & Puk in kindercentra opdoen en zich certificeren om binnen hun eigen organisatie de training aan pedagogisch medewerkers te mogen geven.

Onderzoek

Er zijn geen studies voorhanden.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

Het programma zit goed in elkaar en erg sterk is dat er ook activiteiten zijn voor de kleinste kinderen. Uk & Puk biedt een mooie doorgaande lijn met de interventies Ik & Ko of Schatkist.

Deze interventie bevindt zich in het herbeoordelingstraject.


Meer weten?

Meer weten over deze interventie?
Neem contact op met:

Ontwikkelaar

CED-Groep
Postbus 8639
3009 AP Rotterdam
010 407 15 99
info@cedgroep.nl
www.cedgroep.nl


Contactpersoon

Susanne de Kruif
s.dekruif@cedgroep.nl
010-4071458

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies