• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Effectieve Jeugdinterventies

De Vreedzame School

In De Vreedzame School staan sociale competentie en democratisch burgerschap centraal. Het programma wordt in alle groepen van de basisschool uitgevoerd (kinderen van 4 tot met 12 jaar). Leerkrachten worden getraind om het programma uit te voeren, waarvan de basis bestaat uit wekelijkse lessen. Daarnaast wordt leerlingmediatie ingezet. Ook ouders worden betrokken in het programma.

Doel

De Vreedzame School is een programma waarin sociale competenties en democratisch burgerschap centraal staan. Het beoogt om de school en de klas een democratische gemeenschap te laten zijn, waarin iedereen zich verantwoordelijk en betrokken voelt, en waarin conflicten constructief worden opgelost. Het doel is om de sociale betrokkenheid van de leer-lingen ten aanzien van de gemeenschap te vergroten, waardoor probleemgedrag vermindert en de onzekerheid en handelingsverlegenheid van leerkrachten afneemt.

Doelgroep

De Vreedzame School richt zich primair op leerlingen en leerkrachten in het basisonderwijs en het speciaal basisonderwijs (SBO) (4 tot en met 12 jaar). De interventie richt zich daarnaast ook op ouders.

Aanpak

De Vreedzame School wordt in elke groep van de basisschool tegelijk ingevoerd. Het invoeringstraject beslaat een periode van twee schooljaren en wordt begeleid door een gecertificeerde adviseur. De Vreedzame school bestaat uit:

  • een basiscurriculum van wekelijkse interactieve lessen of activiteiten voor leerlingen
  • twee (niet verplichte) verdiepingsmodules met activiteiten voor zowel leerkrachten als leerlingen.
  • leerling mediatie. Alle leerlingen krijgen les over mediatie; leerlingen uit groep 7 en 8 kunnen solliciteren naar de taak van leerling mediator; deze beperkte groep krijgt een aanvullende training
  • training en begeleiding van leerkrachten
  • ouderbijeenkomsten

De interne stuurgroep van de school vormt de motor van de vernieuwing en heeft verschillende taken, waaronder het stimuleren van collega's en het volgen van de voortgang.

Materiaal

De materialen van de Vreedzame School zijn: een quickscan, een hand-leiding De Vreedzame School (basiscurriculum) voor groep 1/2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8, een leerlingvolgsysteem De Vreedzame School, handleidingen voor de modules Leerlingparticipatie en Groepsvergadering, een draaiboek Training Leerlingmediatie, een draaiboek Leerkrachttraining, een draaiboek Train-de-trainer, de film De Vreedzame School en een factsheet 'Evaluatiegegevens van De Vreedzame School'.

Onderzoek

Pauw heeft een dissertatie-onderzoek uitgevoerd naar de werkzaamheid van De Vreedzame School. Dit onderzoek heeft tot doel het identificeren van factoren die de (te verwachten) resultaten van invoering van De Vreedzame School in basisscholen bevorderen en/of belemmeren. Uit een eerste analyse van de kwantitatieve gegevens (zelfevaluatievragenlijsten op 85 scholen die al 3 jaar of langer met het programma werken) blijkt een significant verschil tussen vóór en na invoering van De Vreedzame School. De gemiddelde score (mate van realisatie van de doelen van het programma) op de zelfevaluatievragenlijst ná de invoering van de Vreedzame School is significant hoger dan de gemiddelde score vóór de invoering van de Vreedzame School


Onderwerp:

Burgerschap,
Sociale vaardigheden,
Sociaal emotionele ontwikkeling

Doel:

Preventie

Leeftijd:

4 - 13 jaar


Uitgebreide beschrijving

Oordeel Erkenningscommissie

Erkenningsdatum:

25 mei 2012

Beoordeeld door:

Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Ontwikkelingsstimulering, onderwijsgerelateerd en jeugdwelzijn

Oordeel:

Effectief volgens eerste aanwijzingen

Toelichting:

De Vreedzame School is grondig uitgewerkt. Sterk is dat zowel op kind-, leerkracht- als schoolniveau doelen zijn geformuleerd. De verantwoording laat zien dat democratisch burgerschap een doelstelling is die haalbaar is. Op 10 december 2015 is De Vreedzame School op onderzoek beoordeeld. Het onderzoek geeft eerste aanwijzingen dat de interventie een positieve bijdrage levert aan het schoolklimaat op de basisschool en aan het gedrag van leerlingen van 6 t/m 12 jaar.

Contactgegevens

Ontwikkeld door:

CED Groep
Mevr. Mirjam van der Ven
Postbus 8639
3009 AP  Rotterdam
010-4071599
m.vanderven@cedgroep.nl
www.devreedzameschool.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.