• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Effectieve Jeugdinterventies

Alles Kidzzz

De individuele sociaal cognitieve training Alles Kidzzz wil bij kinderen (9 tot 12 jaar) met externaliserend probleemgedrag, gedragsstoornissen helpen voorkomen. Kinderen verbeteren hun sociale cognities, zelfbeeld en vermogen tot woederegulatie, en ontwikkelen alternatief prosociaal gedrag. De training bestaat uit acht wekelijkse bijeenkomsten van 45 minuten met het kind op school. Daarnaast houdt de preventiewerker gesprekken met ouders en leerkracht.

Doel

Het doel van de Alles Kidzzz training is het verminderen van reactief en proactief agressief gedrag en bevorderen van prosociaal gedrag bij kinderen met een verhoogde mate van externaliserend probleemgedrag in de bovenbouw van de basisschool. Lange termijn doel van de interventie is het reduceren van de kans op het ontwikkelen van een gedragsstoornis. Directe subdoelen van de training zijn het bevorderen van een positief zelfbeeld en het verbeteren van sociale cognities. De veronderstelling is, dat via het verbeteren van het zelfbeeld en de sociale cognities (mediato-ren) het agressieve gedrag vermindert.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit kinderen tussen de 9 en de 12 jaar, met een verhoogde mate van externaliserend probleemgedrag op de basisschool. Het betreft kinderen die in de schoolsituatie vaker reactief en proactief agressief gedrag vertonen, ongehoorzaam zijn en liegen. Deze kinderen lopen vanwege hun stabiele patroon van externaliserend probleemgedrag een verhoogde kans op het ontwikkelen van een gedragsstoornis of andere pathologie in de adolescentie.

Aanpak

Alles Kidzzz is een geïndiceerde preventieve interventie; een individuele sociaal cognitieve training-op-maat. De training wordt op school uitgevoerd door een preventiewerker vanuit de GGZ en bestaat uit acht wekelijkse bijeenkomsten van 45 minuten met het kind. De werkvormen bij de bijeenkomsten staan beschreven in de trainershandleiding en de oefeningen met de eraan gekoppelde huiswerkopdrachten staan beschreven in een mapje voor het kind. Daarnaast is er drie maal een gesprek met ouders, kind en leerkracht. Na een kennismakingsfase (3 sessies) wordt een competentieanalyse opgesteld, die de basis vormt voor een training op maat (5 sessies). Vanwege de intensieve samenwerking met ouders en leerkracht is Alles Kidzzz een contextuele interventie, waarbij ook schoolgebonden en gezinsgebonden factoren aan bod komen. Bij afsluiting is het mogelijk om - indien gewenst- verdere zorg (verwijzing voor kind en/of ouders, opvoedingsondersteuning) te starten binnen de GGZ of in samenwerking met CJG of BJZ.

Materiaal

Het materiaal bestaat uit een losbladig kindermapje, waarin wekelijks de uitgevoerde opdrachten worden aangevuld. Voor de trainers is een handleiding beschikbaar met de beschrijvingen van de werkvormen en een CD met standaardbrieven en de formats van de competentie-analyse en het eindverslag. In de handleiding voor de trainers is in verkleinde versie van het kindermapje per werkvorm de instructie beschreven, zoals deze in de training uitgevoerd wordt. Voor de ouders en de leerkrachten beschrijft de trainer wekelijks op informatiebladen de uitgevoerde oefening en tips voor het verder oefenen in de thuis- en schoolsituatie.

Onderzoek

Uit internationale meta-analyses (Stoltz et al., 2012; Wilson & Lipsey, 2006; 2007) blijken geïndiceerde preventieve kindgerichte interventies in de schoolcontext effectief in het verminderen van externalise-rend probleemgedrag op de basisschool (effect sizes d= .23 tot .29).

Stoltz (2012) heeft een RCT-studie (Van Londen et al., 2007; ZonMw 157001006) uitgevoerd naar de effectiviteit van Alles Kidzzz. Leerkrach-ten van 48 basisscholen selecteerden 264 kinderen uit groep 6 (191 inter-ventiegroep;73 controlegroep; 72% jongens; 27% allochtoon) vanwege verhoogde mate van externaliserend gedrag. Alles Kidzzz trainingen werden uitgevoerd door 33 trainers van GGZ-preventie-afdelingen van Indigo Utrecht en Reinier Den Bosch.
Alles Kidzzz bleek effectief in het verminderen van reactieve en proactie-ve agressie. Gemiddelde effectsizes voor agressief gedrag waren d=.22, .29, .25 en .21 voor respectievelijk kinderen, leerkrachten, moeders en vaders. Na de interventie was er een klinisch significante verbetering: externaliserend gedrag werd ná deelname aan de training vaker beoordeeld als subklinisch of normaal. Kinderen lieten een positiever zelfbeeld zien (d = .49) en minder waardering van agressieve reacties (d = .22). Na 6 maanden was er een blijvende vermindering in agressief gedrag volgens leerkrachten in groep 7 (d=.40).


Onderwerp:

Gedragsproblemen

Doel:

Preventie, Behandeling

Leeftijd:
9 - 12 jaar

Uitgebreide beschrijving

Oordeel Erkenningscommissie

Erkenningsdatum:
13 april 2012
Beoordeeld door:
Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie
Oordeel:
Effectief volgens goede aanwijzingen
Toelichting:

Alles Kidzzz is goed uitgewerkt. De handleiding geeft richting aan de invulling van het trainingsaanbod op maat en is praktisch goed bruikbaar. Het onderzoek geeft goede aanwijzingen dat Alles Kidzzz bijdraagt aan het verminderen van reactieve en proactieve agressie bij kinderen uit groep 6 en 7 van de basisschool. Onderzoek uit 2018 naar anti-pestprogramma’s liet zien dat Alles Kidzzz bij geselecteerde kinderen de door de leerkracht gerapporteerde externaliserende gedragsproblemen sterk kan verminderen. Dit effect werkte echter volgens de kinderen in de klas niet door in het pestgedrag van de kinderen. 

Meer weten?

Heeft u vragen over deze interventie? Neem dan contact op met de ontwikkelaar of contactpersoon.

Ontwikkeld door:

Drs. A. Kruuk,
GGZ Reinier van Arkel Groep
Bethaniëstraat 2
5211 LJ 's Hertogenbosch
a.kruuk@gmail.com of info@ypse.nl
073 - 658 60 73
www.alleskidzzz.nl

Contactpersoon:

Dr. M. Van Londen, Universiteit Utrecht, Pedagogiek
m.vanlonden@uu.nl
030-253 90 85

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.